Hvorfor tredje rullebane

Et velfungerende knutepunkt for nasjonal og internasjonal luftfart har avgjørende betydning for norsk samfunns- og næringsliv og er en forutsetning for fortsatt vekst og utvikling regionalt og nasjonalt.

Det er Avinors ansvar å sørge for en infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i lufthavnene. Manglende kapasitet vil føre til trengsel og forsinkelser. På lang sikt vil trafikk bli avvist eller overført til andre flyplasser men dette vil redusere Oslo lufthavns rolle som et godt knutepunkt for de reisende fra hele landet

Forventer fortsatt vekst i trafikken
Etter åpningen høsten 1998 har veksten på Oslo lufthavn vært langt høyere enn forventet. Trafikken har vokst fra 14 millioner passasjerer i 1999 til 28,5 millioner i 2018.

En forsiktig prognose fra Transportøkonomisk institutt anslår omkring 2 prosent årlig vekst i årene framover - til 35 millioner passasjerer i 2030.

Når kapasitetsgrensen på to rullebaner i 2030
Oslo lufthavn er regulert for 79 flybevegelser (avganger og ankomster) pr. time i dag. Ved å utnytte dagens to rullebaner og den utvidede terminalen maksimalt vil det være mulig å øke kapasiteten opp mot 85-90 bevegelser. Rundt 2030 vil det, dersom trafikkprognosene slår til, være helt avgjørende å ha en tredje rullebane på plass.Store konsekvenser
Konsekvensene av begrenset kapasitet i 2030 vil være et dårligere rutetilbud for hele landet, og høyere billettpriser. Det kan også bli nødvendig åavvise trafikk. 

Begrenset kapasitet på Oslo lufthavn kan medføre dårligere overgangsmuligheter mellom innenlands- og utlandstrafikk. Resultatet blir overføring av trafikk til utenlandske nettverksselskap og knutepunkter. Dette er ikke en ønskelig situasjon, verken for den enkelte passasjer eller for miljøet. Mer kompliserte reiser med flere stopp gir lengre reisetid og høyre utslipp av klimagasser.

Behov for et velfungerende knutepunkt
Et velfungerende knutepunkt for nasjonal og internasjonal luftfart har avgjørende betydning for norsk samfunns- og næringsliv og er en forutsetning for fortsatt vekst og utvikling regionalt og nasjonalt.

Kun én hovedflyplass på Østlandet
Oslo lufthavn er hovedflyplassen på Østlandet, og er knutepunktet som ivaretar den nasjonale og internasjonale nettverks­trafikken. Torp er primært en regional lufthavn med innlands- og utlandsruter for sitt nedslagsfelt. Rygge har vært en sekundær lufthavn med direkte utlandsruter med lavkostoperatører. 

Torp og Rygge hadde i overkant av 3 millioner passasjerer samlet i 2015. Selv en dobling av trafikken på Torp og Rygge ville teoretisk kun utsette behovet for en ny rullebane på Oslo lufthavn med anslagsvis fem år.

For Oslo lufthavn er hovedstadsregionen det dominerende markedet. Oslo/Akershus står for 70 prosent av utgående flyreiser fra Østlandet og hele 85 prosent av innkommende reiser. Hovedtyngden av innkommende yrkestrafikk er svært Oslorelatert. Mange er på dagstur som krever kort / rask tilbringer til sentrum.

De to dominerende flyselskapene på Oslo lufthavn - SAS og Norwegian - ønsker ikke å dele sine operasjoner på flere steder. Det vil gi dyrere operasjoner, skape problemer for transferpassasjerer og vil undergrave muligheten for å videreutvikle gode sammenhengende rutesystemer som dekker behovene også i distrikts-Norge.

Et sterkt nasjonalt knutepunkt er viktig for norsk konkurranseevne
Mange internasjonale ruter og god tilgjengelighet er viktig for konkurranseevnen - i Østlandsregionen og landet for øvrig. Det er viktig for å kunne tiltrekke seg næringsetablering, kompetanse, kapital og konferanser.

For Norge er luftfart ekstra viktig på grunn av lange interne avstander og avsides beliggenhet i Europa. Luftfarten stimulerer til utvikling av nye bedrifter og vridning mot mer produktive sektorer. Et norsk næringsliv i omstilling - som skal bli mindre avhengig av olje- og gassektoren, forutsetter at vi har en internasjonal storflyplass som knytter hele Norge til det globale flyplassnettverket.

Innkommende turisme er i økende grad flybasert. Oslo lufthavn vil med et sterkt rutenett være en viktig innfallsport. Manglende kapasitet fører til svakere rutetilbud og høyere priser.

Flyplassen har også stor betydning for sysselsetting og næringsutvikling lokalt. Oslo lufthavn sysselsetter i dag 17 500 personer. I tillegg kommer all sysselsetting som er en effekt av Oslo lufthavn for omgivelsene.

Sysselsettingen vil bli nær doblet mot 2050 med fortsatt utvikling på Oslo lufthavn.