Fremdriftsplan

2022: 

I Hurdalsplattformen uttalte regjeringen at de skal “Nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn på Gardermoen. Inntil dette arbeidet er sluttført videreføres ikke planarbeid for en tredje rullebane. Utvalgets arbeid vil danne grunnlag for regjeringens konklusjon i spørsmålet om tredje rullebane.” Avinor vil bidra inn i dette arbeidet med faktainformasjon og behovsanalyser.  

26.10.2020:

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor oppdatert kunnskapsgrunnlaget for vurdering av fremtidig plassering av en eventuell tredje rullebane på Oslo lufthavn.

Les hele det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget her.

16.11.2018: 
Avinor er orientert om at formannskapet i Ullensaker kommune enstemmig har vedtatt å stanse arbeidet med en tredje rullebane inntil videre. Avinor tar beslutningen til etteretning.

Beslutningen om stans i arbeidet gjøres med begrunnelsen at Ullensaker kommune mener lokaliseringsspørsmålet verken er forberedt eller avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler eller den fremgangsmåten Samferdselsdepartementet selv har skissert.

Avinor tar beslutningen til formannskapet til etterretning og avventer beskjed fra Samferdselsdepartementet for videre avklaring.

- Vi er kjent med vedtaket i Ullensaker kommune og forholder oss til Samferdselsdepartementet i deres avklaring av videre prosess og vil planlegge deretter, sier plansjef i Avinor Oslo lufthavn, Bent A. Skatvedt.

Les mer om vedtaket fra Ullensaker kommune her: https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/pause-i-arbeidet-med-3.-rullebane/

Avinor har mottatt kopi av Samferdselsdepartementets svar til Ullensaker kommune, 02.05.19., hvor det står:

For å unngå unødvendig uenighet om de sentrale delene av grunnlaget for lokaliseringsvalget vil Samferdselsdepartementet sørge for at kunnskapsgrunnlaget oppdateres. Som kjent har Avinor allerede sørget for at Sintef har utarbeidet en oppdatert støyberegning for det østre lokaliseringsalternativet. For å kunne sammenligne denne nye beregningen med støykonsekvensene av det vestre lokaliseringsalternativet vil Avinor og Sintef sørge for at det utarbeides en tilsvarende oppdatert støyberegning for dette. Avinor vil også sørge for at det utarbeides oppdaterte redegjørelser for andre vesentlige forhold som har endret seg siden 2012.

Når det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget foreligger, vil departementet ta kontakt med Ullensaker kommune.