For våre naboer

Avinor har en egen naboside hvor vi deler relevant informasjon med dere som bor eller driver næringsvirksomhet i området rundt Oslo lufthavn.  

I tillegg vil vi i forbindelse med tredje rullebane legge ut egne presentasjoner og materiell som kun berører dette temaet. Disse finner du her. Har du behov for å ta kontakt med oss i forbindelse med tredje rullebane gjør du det her.

Mange av spørsmålene knyttet til tredje rullebane må besvares av din kommune:

Slik jobber vi for å begrense støy

Oslo lufthavn arbeider aktivt for å begrense støybelastningen fra fly- og helikoptertrafikken for bosatte i lufthavnenes nærområder.

Den viktigste støykilden ved flyplassen er fly under avgang og landing. Det blir lagt ned et stort arbeid som har som mål å redusere antallet beboere som blir utsatt for flystøy, samtidig som utslipp av klimagasser blir redusert.

Dagens støysonekart finner du her.

Fremtidige scenarioer ved en eventuell tredje rullebane basert på Sintefs støtkartlegging finner du her.

Inn- og utflygning
Inn- og utflygning til flyplassen blir gjennomført på en slik måte at bebyggelsen blir mest mulig skjermet.  Informasjon og dialog er også avgjørende for å sikre en mest mulig forutsigbar situasjon for de støyutsatte.

Utviklingen innen navigasjonsteknologi har gitt muligheter for mer nøyaktige og fleksible inn- og utflygningsprosedyrer. Det er innført et system med kurvede innflyginger tilpasset bosettingsmønsteret i flyplassens nærområder, samtidig som innflygningsrutene blir kortest mulig.

Overvåkning
Oslo lufthavn har et avansert støy- og traséovervåkingsanlegg som registrerer og lagrer støydata for alle flyginger til og fra lufthavnen. Hver måned blir det utarbeidet en rapport som viser statistikk og beskriver trafikken.

Sammen med prognoser for framtidig trafikkutvikling og forventede endringer i flyparken, gir rapporteringen grunnlag for beregninger av flystøysoner og flystøysonekart for noen år framover i tid.

Radarregistreringene i støy- og traséovervåkingsanlegget gir det nødvendige grunnlaget for å kontrollere at flyene følger støyforskriftene.