Parkering for GA-luftfartøy og fraktfly

Slik betaler du parkeringsavgift for ditt privatfly.

GA-parkering
Avinor har et automatisk system for fakturering av GA-parkering. Systemet registrerer luftfartøyets registrering, ankomsttid, utkjøringstid og MTOM. GA-luftfartøy med MTOM 2730 kg eller lavere er fritatt for parkeringsavgift.

GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg skal betale parkeringsavgift. Faktura for betaling av GA-parkering utstedes automatisk og sendes flyets eier basert på månedlig fakturering.

Eiere av GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg som har avtalefestet parkering med egne avtaler og/eller parkeringsområder må registrere aktuelle luftfartøy hos den lokale lufthavnadministrasjon for å unngå fakturering.

Øvrige avgifter for bruk av lufthavnen faktureres separat.

Avgiften baseres på vekt. Fra 1. januar 2023 er prisen 17,6 NOK per time per 1000 kg. Avgiften løper fra og med den tredje påbegynte timen. Men, dersom man parkerer utover to timer vil det med tilbakevirkning beregnes avgift fra og med første time. Avtaler om langtidsparkering kan gjøres direkte med den lokale lufthavnadministrasjonen. Minste faktureringsbeløp er 140 NOK, mens maksimum gebyr for de første 24 timene er 5486 NOK og 2225 NOK per dag for påfølgende dager. Prisene inkluderer MVA.

Avgiften for enkeltstart, ukekort og årskort fastsettes i henhold til Forskrift om avgifter for bruk av flyplasser drevet av Avinor AS (avgifts forskriften) som produktet av full startavgift for kommersielle flyvninger og faktorer gitt i avgiftens regelverk.

Eksempel:
Et luftfartøy med MTOM 5000 kg parkerer i tre timer. I og med at de to første timene dermed blir regnet inn i den tiden det skal betales avgift for blir avgiftsberegningen som følger:

5000 kg à 17,6 NOK/1000 kg/time x 3 timer = 17,6 NOK x 5 x 3 = 264 NOK.

Ved spørsmål ta kontakt med billing@avinor.no

Se gyldige AIC-dokumenter her. 

Fraktfly og parkering
Avinor innførte parkeringsavgift for fraktfly på Avinors lufthavner med virkning fra og med 1. februar 2023. Alle fraktfly med MTOM over 2730 kg skal betale parkeringsavgift. Eiere av fraktfly med MTOM over 2730 kg som har avtalefestet parkering med egne avtaler og/eller parkeringsområder må registrere aktuelle luftfartøy hos den lokale lufthavnadministrasjon for å unngå fakturering. Øvrige avgifter for bruk av lufthavnen faktureres separat.

For fraktfly påløper parkeringsavgift ved parkering utover 2 timer:

  • NOK 4 per time per 1000 kg.
  • Minste faktureringsbeløp 135 kr.
  • Maksimum kr 5300 per døgn.

Alle priser er inkl. mva. Parkeringstid under 2 timer vil fortsatt være unntatt parkeringsavgift. Parkeringsavgift beregnes fra og med den tredje timen.

For februar 2023 ble parkeringstid beregnet som forskjell mellom landing- og ankomsttid. Fra og med mars 2023 beregnes parkeringstid som forskjell mellom on-block og off-block tid som utgangspunkt for beregning av parkeringstid. Dette innebærer, kort fortalt, at grunnlaget for parkeringsavgift er faktisk tid for fraktfly i oppstillingsområdet, og at taksetid og liknende ikke lenger medfører grunnlag for parkeringsavgift. Dersom tidspunkt for on-block og off-block tider ikke foreligger i Avinors system, vil Avinor legge til grunn at parkeringstid svarer til forskjell mellom landing- og ankomsttid fratrukket en standardisert tidsperiode på 15 minutter. Flyselskapene oppfordres til å sikre at on-block og off-block tider kommuniseres til Avinor, for å bidra til mer korrekt parkeringsavgift.

Plikt til å betale avgift er i henhold til §16 i Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Fakturering av avgift vil være månedlig og sendes etter endt parkering. Avinor har et automatisk system for fakturering - systemet registrerer fraktflyets registrering, ankomsttid, utkjøringstid og MTOM. Fraktfly med MTOM 2730 kg eller lavere er fritatt for parkeringsavgift.

Dersom du har spørsmål som gjelder betaling kan disse rettes til billing@avinor.no.

Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for èn enkelt avgang på Avinor's flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen