Klima- og miljøpolicy

Avinor skal være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer.

Avinors aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt. Vi tar derfor miljøansvar og jobber aktivt med å redusere denne påvirkningen. Avinor har derfor over en rekke år hatt et aktivt miljøarbeid og et omfattende miljøløft de siste årene.

Klima og miljø - konsernpolicy

Vedtatt 31.10.2023.

Avinor skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og miljøstyringen skal være sertifisert etter ISO 14001, som sikrer systematikk i samordning og oppfølging av miljøarbeidet. 

Avinor skal ha fullstendig oversikt over sin totale klima- og miljøpåvirkning, og jobbe aktivt med å redusere denne ved at:  

  • Avinors klima- og bærekraftmål skal vektlegges i Avinors beslutninger
  • Avinor skal være en aktiv pådriver for bærekraftig luftfart. Det skal være enkelt for reisende å ta bærekraftige valg på våre lufthavner
  • Avinor skal sette vitenskapsbaserte kortsiktige og langsiktige klimamål, og årlig redusere utslipp fra egen drift
  • Avinor skal jobbe sammen med resten av luftfartsbransjen og tilrettelegge for at norsk luftfart når målet om å være fossilfri innen 2050
  • Aktiviteter ved Avinors lufthavner skal ikke medføre ny grunnforurensning eller redusert miljøtilstand i vannmiljø
  • Avinor skal drifte og utvikle lufthavner på en måte som sikrer at skadevirkninger på natur minimeres. Natur av nasjonale og vesentlig regionale interesser vektlegges spesielt og positive tiltak gjennomføres der dette er mulig
  • Avinor skal jobbe etter sirkulærøkonomiske prinsipper med best mulig bruk av materielle ressurser
  • Avinor skal arbeide aktivt for å begrense støybelastningen fra fly- og helikoptertrafikk for bosatte i lufthavnenes nærområder
  • Avinor ønsker å handle og samarbeide med leverandører og partnere som tar miljø på alvor. Der det er mulig skal Avinor prioritere å velge produkter og tjenester som er miljømerkede og samarbeide med miljøsertifiserte leverandører og partnere
  • Klima og miljø skal stå sentralt i de valg som tas for planlegging, etablering, utvikling og drift av Avinors bygninger og infrastruktur

Sertifiseringer

Avinors miljøstyring er ISO 14001 sertifisert. Avinor har et multisitesertifikat der lufthavndriften på samtlige av Avinors lufthavner inngår.

5 lufthavner er akkreditert i bransjeordningen ACA (Airport Carbon Accreditation). Hensikten med ordningen er å redusere klimagassutslipp fra lufthavner verden over.