Miljømål og miljøpolicy

Avinor skal være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer.

Avinors aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt. Vi tar derfor miljøansvar og jobber aktivt med å redusere denne påvirkningen. Avinor har derfor over en rekke år hatt et aktivt miljøarbeid og et omfattende miljøløft de siste årene.

Avinors miljøpolicy

Avinor skal forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft i miljøarbeidet i luftfartsbransjen.

  • Avinor jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet
  • Avinor skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og miljøstyringen skal være i henhold til ISO14001, og sikre systematikk for samordning og oppfølging av miljøarbeidet
  • Avinor skal sikre høy miljøbevissthet og -kompetanse i hele konsernet. Ansatte og samarbeidspartnere på lufthavnen skal kjenne til konsernets vesentlige miljøaspekter
  • Avinor skal vektlegge og integrere miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter og materialer. Utbyggingsprosjekter skal gjennomføres med sterkt miljøfokus
  • Avinor vil føre en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med samarbeidspartnere, lokalsamfunn, myndigheter, luftfartsorganisasjoner og andre interessenter for å redusere miljøpåvirkningen
  • Avinor søker løsninger på miljøutfordringer gjennom samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer, myndigheter og andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

Avinors miljøstrategi 2016-2020

Avinors miljøstrategi skal bidra til å konkretisere miljøarbeidet og sikre at hele konsernet trekker i samme retning for å nå Avinors miljømål. Den utpekte retningen skal legges til grunn for prioriteringer og satsing innenfor miljøarbeidet i hele organisasjonen. Strategien skal bidra til å sikre systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring av Avinors miljøprestasjon. Miljøstrategien dekker alle Avinors vesentlige miljøaspekter, med særlig vekt på aspektene knyttet til transport og klima, fly- og helikopterstøy, kjemikalieforbruk med utslipp til vann og grunn, og energiforbruk.

Avinors miljømål

For perioden 2016-2020 har konsernledelsen satt et spesielt fokus på transport og klima, fly- og helikopterstøy og kjemikalieforbruk med utslipp til vann og grunn.

Klimamålet: Avinor skal innen 2022 halvere egne totale kontrollerbare klimagassutslipp sammenlignet med 2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken.

Støymålet: Avinor skal arbeide aktivt for å begrense støybelastningen (fra fly- og helikoptertrafikk) for bosatte i lufthavnenes nærområder

Vann og grunnmålet: Aktiviteter ved Avinors lufthavner skal ikke medføre ny grunnforurensning eller redusert miljøtilstand i vannmiljø

Energimålet: Avinor skal redusere innkjøpt energi med 25 % innen 2020 sammenlignet med energiforbruket på bygg og anlegg i 2012

Se egne temasider for nærmere informasjon om Avinors arbeid med klima, støy og vann og grunn.

Sertifiseringer

Avinors miljøstyring er ISO 14001 sertifisert. Avinor har et multisitesertifikat der lufthavndriften på samtlige av Avinors lufthavner inngår.

5 lufthavner er akkreditert i bransjeordningen ACA (Airport Carbon Accreditation). Hensikten med ordningen er å redusere klimagassutslipp fra lufthavner verden over.