Miljøstyring

Vi jobber metodisk for miljøet.

Oslo lufthavn skal opprettholde ISO14001-sertifisering og ACA-sertifisering på nivå 3+ 

Miljøpolicy og styring

For å skape en tydelig felles retning i Avinors miljøarbeid, har konsernledelsen vedtatt en konsernovergripende policy for miljø og samfunnsansvar. Denne danner rammen for miljøarbeidet ved Oslo lufthavn.

Miljøstyring ved Oslo lufthavn er en integrert del av konsernets styrings- og ledelsessystem, men med noen lokale tilpasninger. Vi benytter miljøstyring metodisk for å få et samlet grep om miljøarbeidet både internt i selskapet og blant øvrige aktører på flyplassene.

Oslo lufthavn har siden 24. mars 2014 vært sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001 og inngår fra 2017 i et konsernfelles sertifikat.

Strenge krav

For å styre miljøarbeidet er det nødvendig å ha kontinuerlig oversikt over selskapets miljøpåvirkninger og myndighetspålagte miljøkrav. Særlig viktige rammebetingelser for flyplassdriften utgjøres av konsesjonskravene knyttet til kollektivandel og støy, utslippstillatelsen for vann og grunn fra Miljødirektoratet samt Luftfartstilsynets forskrift om støyforebygging.

Kartlegging av miljøpåvirkning

Vi har kartlagt lufthavnens miljøpåvirkninger. Avinors identifiserte vesentlige miljøaspekter er: Kjemikalieforbruk, transport og klima, fly- og helikopterstøy, energi, innkjøp, bygg- og anleggs­prosjekter samt naturmiljø. I tillegg har Oslo lufthavn fokus på miljøaspektene avfall og utslipp til luft.

Ambisiøse mål

Det er etablert ambisiøse miljømål og driftsovervåking for miljøaspektene for å styre flyplassen innenfor rammebetingelsene. Det er satt konsernovergripende mål for transport og klima, fly- og helikopterstøy og kjemikalieforbruk med utslipp til vann og grunn. Oslo lufthavn støtter opp om disse og har i tillegg egne delmål og mål for øvrige miljøaspekter.

Kartlegging av risiko

Risikovurderinger er et viktig verktøy innen miljøstyring, og brukes for å forhindre eller avbøte potensielle uønskede hendelser. For å få oversikt over alle risikoforhold knyttet til ytre miljø ved Oslo lufthavn, kartlegges alle forhold og aktiviteter som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på Oslo lufthavns område eller utenfor.

Et miljø- og støyutvalg bestående av ordførerne i ØRU-kommunene og en representant fra Oslo lufthavn og Avinor. Utvalget har som formål å drøfte problem knyttet til støy og andre miljøeffekter ved utbygging og drift. Videre skal utvalget tilrettelegge for dialog med flyplassens naboskap, gjennom møter med et naboforum og andre omkringliggende kommuner.