Fjernstyrte tårn

Vi utvikler neste generasjons tårntjeneste. Med fjernstyrte tårn kan man drive tårntjenesten ved flere lufthavner fra samme sted.

Dette gir muligheter for at en person kan håndtere flere lufthavner samtidig, og man unngår betydelige investeringer i tårn og teknisk utstyr ved hver enkelt lufthavn. Mulighetene for bedre og mer effektiv drift er betydelige.

Det er en forutsetning for innføringen at løsningen blir like sikker som, eller enda sikrere enn dagens.

Varierende trafikk

Avinor driver i dag 45 små og store lufthavner i Norge. Mange av lufthavnene har lengre perioder med svært lite trafikk, eller store variasjoner i trafikkvolum i løpet av en dag. Tilsvarende driver flere selskaper en egen informasjontjeneste til helikoptre, blant annet på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Også hervarierer trafikkmengden gjennom døgnet og uka.I hele verden finnes det lufthavner med begrenset trafikk, hvor det kan være fordelaktig å samkjøre driften av tårntjenesten ved flere flyplasser.

Flysikkerhet

En hver endring innen luftfart er regulert av strenge regler for sikkerhet. Avinor gjennom fører omfattende sikkerhetsanalyser av en hver endring i systemer og arbeidsmetoder. Teknologier som benyttes for fjernstyrte tårn innebærer flere løsninger som gir tårnpersonalet mer informasjon enn de har i tradisjonelle tårn. Det vil kunne bidra ytterligere til å gi tårnpersonellet bedre oversikt over situasjonen. Fjernstyring vil kun bli innført når det er godt dokumentert at man har bedre eller like god sikkerhet som med dagens løsninger.

Person som betjener fjernstyrte tårn fra kontrollrom

Økt effektivitet

Først og fremst legger innføringen til rette før økt effektivitet, ved at man vil kunne betjene flere lufthavner fra samme posisjon og unngå å investeringer i nye tårn. Vedlikeholdskostnadene ved hver enkelt lufthavn er også ventet å være betydelig lavere.Til sammen venter man å kunne redusere kostnadene for tårntjeneste på lufthavnene med omlag 30-40%. Lavere utgifter ved lufthavnene gir igjen lavere avgifter til flyselskapene, og legger til rette for å opprettholde det store rutetilbudet vi har i Norge i dag.

Bedre tjeneste

I tillegg til lavere pris, legger prosjektet også til rette for en bedre tårntjeneste enn i dag. For flyselskapene og hver enkelt flyplass kan en slik tjeneste by på mer fleksible åpningstider enn man har i dag, fordi man enklere kan åpne ellerstenge tårntjenesten. For de ansatte gir det muligheter for større arbeidsmiljø og en mer variert arbeidshverdag.

Fjernstyrt kontrolltårn på flyplass

Har du noen spørsmål om fjernstyrte tårn?
Kontakt oss