Spørsmål og svar

Her får du en oversikt over de vanligste spørsmålene vi får.

OM SØKNAD OG VITNEMÅL

Jeg har ikke elektronisk versjon av vitnemålet mitt, hva gjør jeg da?
Hvis du ikke har mulighet til å ta bilde av eller skanne inn vitnemålet, må du snarest mulig ettersende en papirkopi til Avinor Flysikring AS, avdeling Kompetanse, Postboks 150, 2061 Gardermoen. Vennligst merk konvolutten med Flygelederutdanning. Jo raskere du sender det inn, jo raskere får du svar på søknaden din.

Jeg har deltatt på opptaksprøvene tidligere og ikke bestått. Kan jeg søke på nytt og ta opptaksprøvene om igjen?
Nei, dessverre. Det er ikke anledning til å ta prøvene om igjen. Dersom du har deltatt på opptaksprøvene gjennom Naviair (Danmark) eller LFV (Sverige), kan du heller ikke delta på opptaksprøvene gjennom Avinor Flysikring da de skandinaviske landene benytter de samme testene.

OM OPPTAKSKRAVENE

VERNEPLIKT

Det har tidligere vært krav om avklart verneplikt. Gjelder ikke dette lenger?
Kravet om avklart verneplikt har falt bort, dvs. at du kan søke flygelederutdanningen selv om du ikke har vært inne til førstegangstjeneste. De som blir tilbudt studieplass, vil få betinget fritak fra førstegangstjeneste så lenge de er flygelederelever.

VITNEMÅL OG KARAKTERER

Jeg går siste året på videregående - kan jeg søke og ettersende vitnemålet?
Nei, dessverre. Du må ha fullført videregående skole når du søker og kunne legge ved vitnemålet som bekrefter at du har oppnådd generell studiekompetanse.

Jeg er innkalt til opptaksprøve og er blitt bedt om å fremvise originalt vitnemål fra videregående skole for kontroll. Jeg finner ikke originalen. Er det ok med kopi av vitnemålet?

Dessverre. Det er ikke tilstrekkelig å fremvise kopi av vitnemålet. Kopien eller elektronisk vitnemål har vi allerede mottatt som vedlegg i søknaden, så vi har ikke behov for en ny kopi. Hensikten er å kontrollere kopien opp mot originalen. Dersom du ikke finner ditt originale vitnemål, må du ta kontakt med skolen. De vil kunne utstede et duplikat som vi godkjenner som «originalt» dokument.

Hvordan beregnes gjennomsnittskarakteren?
Vi følger samme poengberegning som Samordna opptak. Gjennomsnittet blir regnet ut fra alle karakterene på vitnemålet men uten ekstrapoeng av noe slag. Du får altså ingen ekstrapoeng for alder, realfag, språk, kjønn, fordypning, folkehøgskole, militærtjeneste etc.

Jeg har 3,9 i snitt fra videregående. Kan jeg søke om opptak?
Det kommer an på. Vi opererer med én desimal: 4,0 som absolutt krav. Dersom du har 3,95, forhøyes dette til 4,0.

Jeg tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen. Gjelder 23/5- regelen også for flygelederutdanningen?
Ja, den gjelder også for flygelederutdanningen. Du må ha 4,0 eller bedre i gjennomsnittskarakter i studiekompetansefagene (fagkravet). Husk å legge ved dokumentasjon på 5 års utdanning/praksis. Se http://www.samordnaopptak.no/info/ for mer informasjon.

Jeg vurderer å ta opp igjen fag for å forbedre karakterene mine - godtas sekundærvitnemål?
Ja, vi godtar sekundærvitnemål (kompetansebevis) som viser forbedrede karakterer. Du må også legge ved førstegangsvitnemålet. Du må ha forbedret karakterene innen søknadsfristen. Ettersendelse av kompetansebevis/vitnemål etter søknadsfristen godtas ikke.

ALDER

Jeg er 18 år og blir 19 år i løpet av opptaksåret. Må jeg vente til neste opptak før jeg kan søke på flygelederutdanningen?
Ja, du må nok vente med å søke om opptak.

Det har tidligere vært en øvre aldersgrense på 30 år. Er denne falt bort?
Ja, den er falt bort. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke på flygelederutdanningen lenger.

VANDEL

Kan jeg oppnå sikkerhetsklarering selv om jeg har noe på rullebladet mitt?
På dette spørsmålet svarer Nasjonal sikkerhetsmyndighet at de som klareringsmyndighet vil vurdere din lojalitet, pålitelighet og sunne dømmekraft etter gitte kriterier iht. sikkerhetslovens § 21 første ledd. Det er ingen automatikk i at du blir nektet klarering dersom du skulle ha en bakgrunn som er relevant i forhold til noen av disse kriteriene. Enhver har krav på en individuell behandling for å få vurdert sin sikkerhetsmessige skikkethet. Klikk her for mer informasjon.

MEDISINSKE KRAV

Hva menes med kravet om at synskorreksjonen ikke kan være mer enn +5/-6 dioptri?
Dette betyr at langsynthet på mindre enn +5 eller nærsynthet på mindre enn -6 er godtatt. Dersom du har foretatt synskorreksjon, er det verdiene før operasjonen som gjelder.

Jeg vurderer å gjennomføre en synsoperasjon, vil korrigert syn ved operasjon godkjennes?
Vi anbefaler deg å undersøke forhold rundt en evt. synsoperasjon med en øyelege/optiker. Helsekrav er forskriftsfestet av Luftfartstilsynet. Nærmere informasjon om medisinske krav for flygeledere (klasse 3) finner du i detalj på nettsidene til Luftfartstilsynet: Medisinske krav klasse 3 flygeleder.

OM OPPTAK OG UTDANNING

Hvordan kan jeg forberede meg til opptaksprøvene?
Testene som benyttes tester egenskaper som er relativt konstante og som i liten grad kan øves opp, dvs. egenskaper som man enten har eller ikke har. Noen av testene kan minne om tradisjonelle IQ-tester, mens andre er spesielt designet for dette testformålet. Det vi tester for er:

  • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
  • Hurtig oppfattelsesevne
  • God konsentrasjonsevne
  • Simultankapasitet
  • Beslutningsevne
  • Koordineringsevne
  • Høy stresstoleranse

Du kan finne mer informasjon om testene som brukes her.

Når kan jeg forvente å begynne utdanningen?
De som består opptaksprøvene i løpet av våren og får tilbud om studieplass, kan i utgangspunktet forvente å starte utdanningen høsten samme år.

Må jeg betale skolepenger under flygelederutdanningen?
Utdanningen dekkes av Avinor Flysikring, dvs. at Avinor Flysikring betaler skolepenger og materiell. Utdanningen er meget kostbar da det bl.a inngår mye simulatortrening som er særlig ressurskrevende. Dette dekkes av Avinor Flysikring mens elevene selv må dekke utgifter til bolig, mat, osv. Utdanningen er godkjent av Lånekassen som et 9 måneders studium på vanlige vilkår. Flygelederelever får et lønnet engasjement under siste del av utdanningen, praksisperioden i Norge.

Er det mulig å ønske seg til en bestemt enhet i praksisperioden/plikttjenesten?
Nei, dessverre. Det vil ikke bli tatt hensyn til individuelle ønsker eller spesielle behov ved fordeling av praksisplasser (OJT-enhet) eller sted for plikttjeneste.

ANNET

Når plikttjenesten er over, kan man søke seg til en annen enhet?
Når plikttjenesten (3 år) er over, kan man søke om overføring til annen enhet, dersom man ønsker det. Når man får mulighet til å flytte, avhenger av bemanningssituasjonen på den enheten man er og om det er ledig stilling der hvor man søker.

 

ANDRE SPØRSMÅL?
Dersom du har spørsmål utover det som er besvart over, så spør oss gjerne. Er det noe du lurer på angående flygelederyrket, opptaket eller studieperioden, må du gjerne ta kontakt med oss. Vi besvarer spørsmål så raskt vi kan. Du kan sende dine spørsmål til utdanning@avinor.no.