Om jobben

En AFIS-fullmektig har sin arbeidsplass i tårnet eller i et tårnsenter, og gir trafikkinformasjon til fly og helikopter på flyplassen og har oversikt over bakketrafikken.

En AFIS-fullmektig har sin arbeidsplass i tårnet eller i et tårnsenter, og gir trafikkinformasjon til fly og helikopter på flyplassen og har oversikt over bakketrafikken. 

AFIS er en forkortelse for "Aerodrome Flight Information Service", eller lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk.

Vakthavende AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone rundt den enkelte flyplass, samt holde kontroll med bakketrafikken. Dette innebærer å holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold av betydning for en sikker og effektiv gjennomføring av flyginger. I tillegg inngår også værobservasjonstjeneste, alarmtjeneste og bistand til redningstjenesten når dette er nødvendig.

Arbeidet er variert og stiller krav til selvstendighet, initiativ og samarbeidsevne. Tjenesten er lagt opp som skifttjeneste, og arbeidet passer like godt til kvinner som for menn.

Ny og spennende teknologi er under utvikling. Avinor planlegger fjernstyring av tårntjenestene ved norske lufthavner. Gjennom kamera- og sensorteknologi overvåkes inn og utflyging fra ett senter. Senteret er lokalisert i Bodø og skal drive fjernstyrt tårntjeneste for foreløpig 15 lufthavner.

Under utdanning

AFIS-elever ansettes midlertidig i Avinor og det gis lønn under utdanningen. Lønnen er ment til å dekke alle utgifter i forbindelse med utdanningen (boutgifter, reiseutgifter med mer), og det gis derfor normalt ikke ekstra kompensasjon til slikt.

Opplæringen vil hovedsakelig skje på dagtid, men noe ubekvem arbeidstid må påregnes. I elevperioden utbetales ikke skifttillegg eller overtidsbetaling. Den midlertidige ansettelsen varer til opplæringen er fullført, og 1. gangs autorisering som AFIS-fullmektig er bestått. Den midlertidige ansettelsen avbrytes uten oppsigelse hvis eleven ikke består interne tester, eksamener eller av annen grunn er forhindret eller viser uskikkethet til å fullføre opplæringen.

Vilkår for lønn under utdanning

Etter ferdig utdannelse er det 18 måneders plikttjeneste ved de lufttrafikktjeneste-enheter Avinor til enhver tid måtte bestemme.

Lønn etter utdanning

Etter fullført utdanning og autorisasjon må AFIS-elevene konkurrere om ledige, kunngjorte stillinger som AFIS-fullmektig ved lufthavnene som har AFIS-tjeneste. Som AFIS-fullmektig lønnes man med en grunnlønn på ca. 511.000 kr pr. år, i tillegg til faste og variable turnustillegg.