Flydata

Noe av innholdet på Avinors nettsider kan du benytte i dine egne tjenester uten å måtte betale for det.

Flydata i XML-format

Datagrunnlaget i tjenestene er det samme som benyttes i våre egne internettløsninger, på informasjonsskjermer på flyplassene og hos samarbeidspartnere som f.eks Flytoget og NRK. Tjenestene inneholder ikke data fra private flyplasser som Moss Lufthavn, Rygge.

I punktene under finner du tekniske beskrivelser av datatjenestene vi tilbyr. Merk at beskrivelsene er beregnet for personer med kjennskap til XML-formatet.

Flytider (inkl. oppdatert trafikkstatus)

Tjenesten gir deg tilgang til rutetabell for Avinors 46 lufthavner, samt kontinuerlig oppdatert trafikkstatus.

For å sikre at du tilbyr dine sluttbrukere korrekte/oppdaterte flydata, bør du hente flytider hvert 3. minutt. Hyppigere spørringer enn dette er ikke nødvendig. Vi henstiller til alle som benytter data fra Avinor om å mellomlagre (cache) dataene i egen tjeneste, og ikke la klienten (sluttbruker) gå direkte mot vår tjeneste.

Eksempel på spørring: http://flydata.avinor.no/XmlFeed.asp?TimeFrom=1&TimeTo=7&airport=OSL&direction=D&lastUpdate=2009-03-10T15:03:00Z. Spørringen henter ut endringer i avganger på Oslo Lufthavn, én time tilbake og syv timer fram.

Elementer i spørringen (inputparametere)

Følgende elementer er gyldige inputparametre i tjenesten:

 • timeFrom - Ikke-obligatorisk, standardverdi er én time. Styrer hvor langt tid tilbake det hentes flights for, rundet ned til hele timer.
 • timeTo - Ikke-obligatorisk, standardverdi er syv timer. Styrer hvor langt frem i tid det hentes flights for, rundet ned til hele timer.
 • airport - Obligatorisk. IATA-kode som styrer hvilken flyplass XML-uttrekket gjelder for. Eksempel airport=OSL vil gi flights for Oslo Lufthavn, Gardermoen.
 • direction - Ikke-obligatorisk. Angir "retning" for en flight: A = "Ankomster" (eng:"Arrivals"), D = "Avganger" (eng: "Departures"). Ingen verdi viser både A og D.
 • lastUpdate - Ikke-obligatorisk. Henter kun flydata som har blitt oppdatert etter et gitt tidspunkt. Eksempel, ”2009-02-03T09:30:00Z”. 

Beskrivelse av elementer og attributter

Øverste element (parent element) i XML-dokumentet har navnet airport. Dette elementet har et sub-element (child element) med navn flights, og inneholder igjen elementer av typen flight.

 • lastUpdate - Obligatorisk. Attributt for elementet flights som angir siste endringstidspunkt for flydata for den aktuelle flyplassen. Eks: ”2009-02-03T09:30:00Z”.
 • uniqueId - Obligatorisk. Attributt for elementet flight som angir unik ID for flight, max 12 tall
 • flightId - Obligatorisk. Sub-element av ”flight” som angir ID for flight. Eks: "SK4167".
 • dom_int - Obligatorisk. Viser om det er en innenriks (D), internasjonal (I) eller Schengen (S) flight.
 • schedule_time - Obligatorisk. ankomst/avgangstid. Eks: "2009-02-03T09:30:00Z".
 • arr_dep - Obligatorisk. Angir ankomst eller avgang. A = "Ankomst", D = "Avgang".
 • airport - Obligatorisk. Viser IATA-kode for ankomst- eller avgangsflyplass avhengig av arr_dep. Se egen tjeneste for navn på flyplass nedenfor.
 • airline - Obligatorisk. Viser IATA-kode for flyselskap. Se egen tjeneste for navn på flyselskap nedenfor.
 • via_airport - Ikke-obligatorisk. Viser eventuelle mellomlandinger, max. 6 IATA-koder atskilt med komma «,».
 • check_in - Ikke-obligatorisk. Viser innsjekkingsområde (foreløpig bare tilgjengelig for Oslo Lufthavn). Eks: "A, B, C, D".
 • gate - Ikke-obligatorisk. Viser gatenummer. Kan inneholde både tall og bokstaver. Eks: "37B".
 • status code - ikke-obligatorisk. Attributt code på elementet status angir statustekst for en flight: A = "Landet" (Arrived), C = "Innstilt" (Cancelled), D = "Avreist" (Departed), E = "Ny tid" (New time), N = "Ny info" (New info). Merk at statustekstene kan endres uten varsel. Vi anbefaler å benytte egen tjeneste for statustekster (se nedenfor).
 • status time - Ikke-obligatorisk. Attributt ”time” på elementet status angir statustidspunkt for en flight. Eks: ”2009-02-03T09:30:00Z”.
 • belt_number - Ikke-obligatorisk. Angir hvilket bagasjebånd som benyttes for en flight.

Tidsangivelser

Alle tidsangivelser er oppgitt i UTC (Wikipedia:UTC, CET) og er på ISO 8601 (Wikipedia: ISO 8601-format) [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]Z. Husk derfor å korrigere for vår tidssone, samt eventuell sommertid.

Eks: 2009-12-31T16:00:00 tilsvarer 31. desember 2009 kl 17:00 lokal tid i Norge (CET), mens 2009-06-23T16:00:00 tilsvarer 23. juni 2009 kl 18:00 lokal tid i Norge (Sommertid).

Statustekster

Tjenesten gir deg statustekst for statuskodene som er knyttet mot en flight.

Spørringer mot tjenesten hyppigere enn hver 24. time bør ikke være nødvendig for å sikre oppdaterte data.

Parameteren "code" angir hvilken statuskode det ønskes å hente statustekst for. Alternativt hentes alle statustekster for samtlige statuskoder.

Eksempel på bruk: http://flydata.avinor.no/flightStatuses.asp?code=A

Flyplassnavn

Tjenesten gir deg tilgang til navn på norske og internasjonale flyplasser.

Spørringer mot tjenesten hyppigere enn hver 24. time bør ikke være nødvendig for å sikre oppdaterte data.

Oppslag mot tjenesten gjøres med IATA-kode (Wikipedia: IATA). Tjenesten inneholder navn på kommersielle flyplasser som har hatt flyvninger til eller fra Avinors flyplasser siste 24 måneder, enten direkte eller indirekte. Enkelte mindre utenlandske flyplasser kan derfor mangle i tjenesten. Ved utelatt airport-parameter hentes flyplassnavn for samtlige flyplasser.

Eksempel på bruk: http://flydata.avinor.no/airportNames.asp?airport=BGO

Flyselskap

Tjenesten gir deg tilgang til navn på norske og internasjonale flyselskaper.

Spørringer mot tjenesten hyppigere enn hver 24. time bør ikke være nødvendig for å sikre oppdaterte data.

Tjenesten inneholder navn og IATA-kode (Wikipedia: IATA) på flyselskaper som har hatt flyvninger til eller fra Avinors flyplasser siste 24 måneder, enten direkte eller indirekte. Enkelte mindre utenlandske flyselskaper vil derfor kunne mangle i tjenesten.

Eksempel på bruk: http://flydata.avinor.no/airlineNames.asp

Bruksvilkår

Vi legger ingen begrensninger på hvordan data benyttes, så lenge innholdet ikke benyttes i sammenhenger som bryter norsk lov. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen for aktører som benytter tjenestene i sammenhenger som vurderes som skadelig for Avinors omdømme. Informasjon, men ikke begrunnelse, om slike beslutninger vil bli gitt dersom kontaktinformasjon er tilgjengelig.

Alt innhold fra våre tjenester skal merkes "Flydata fra Avinor". Teksten skal være en lenke til www.avinor.no, plasseres i umiddelbar nærhet til dataene og være godt synlig for sluttbruker.

Dersom du planlegger å benytte datatjenestene i sammenhenger som innebærer stor belastning på våre servere, ber vi deg kontakte oss i forkant. Avinor har dessverre ikke anledning til å yte teknisk support.

Avinor kan ikke garantere at innholdet er fullstendig, oppdatert eller tilgjengelig til enhver tid og sted. (Vi kan imidlertid love at vi gjør vårt beste med rådende ressurser og rammebetingelser.)

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, send en e-post til flydata@avinor.no