Varsling

Varsling gir oss mulighet til å rette opp i forhold som bryter med lover, regler eller etiske retningslinjer

Medarbeidere eller andre som varsler er en viktig ressurs for konsernet.

For at Avinor skal kunne nå sine mål, er det avgjørende at ansatte og samarbeidspartnere følger lover og regler, og opptrer på en etisk forsvarlig måte.

Varslingskanalen skal kun benyttes for å varsle om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. For generelle kundeklager skal du benytte dette skjemaet.

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Varslingskanalen er etablert for at ansatte og andre, i full trygghet og uten å frykte represalier av noen art skal kunne melde fra om mulig kritikkverdige forhold som:

  • Svikt i sikkerhetsrutiner
  • Arbeidsforhold i strid med kravene i Arbeidsmiljøloven
  • Uforsvarlig saksbehandling
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • Brudd på Avinors etiske retningslinjer
  • Sosial dumping

Som varsler er du gjennom arbeidsmiljøloven beskyttet mot gjengjeldelse for å ha varslet om kritikkverdige forhold.

Hvem kan varsle?

Varslingskanalen kan brukes både av Avinors egne ansatte, kontraktører, arbeidstakere tilknyttet Avinor gjennom eksterne leverandører og andre samarbeidspartnere.

Varslingskanalen skal ikke benyttes ved generelle kundeklager. Det samme gjelder ved forespørsler fra kunder eller leverandører. I slike saker ber vi deg ta direkte kontakt med Avinor.

Hvordan varsle?

Du varsler gjennom vår krypterte varslingskanal.

Hva skjer med mitt varsel?

Basert på hva du varsler om, iverksettes det egnede tiltak for å håndtere forholdet. I første omgang blir varselet håndtert av varslingsutvalget, med mindre det åpenbart krever ekstern bistand. Det gjøres undersøkelser for å få mer informasjon om forholdene det er varslet om. Alle involverte parter kan bli kalt inn til samtale hver for seg i denne fasen.

Hvis det etter denne informasjonsinnhentingen er mulig å identifisere tiltak som vil lukke forholdet vil dette bli gjort.

Ved behov for ytterligere undersøkelser kan eksterne aktører kobles inn. Eksempler på dette er juridisk kompetanse, arbeidstilsynet, politi etc. Den videre saksgangen vil variere fra sak til sak.

Kan jeg være anonym?

Du kan velge å varsle anonymt. Om du velger å være anonym eller å tilkjennegi din identitet, vil Avinor ivareta alle hensyn til lover og regler for saksbehandling. Alternativt kan du også sende varslet til advokatkontoret Bull & Co som ikke vil røpe varslers identitet til Avinors varslingsutvalg uten avtale med varsler.

Merk imidlertid at full anonymitet vil vanskeligjøre behandling av varslingen.

Når får jeg svar på mitt varsel?

Ved innsendt varsel vil du motta kvittering på at denne er mottatt. Behandlingstid vil variere fra sak til sak, noe du vil motta informasjon om.

Hva skjer med den/de det blir varslet om?

Den som blir anklaget har også krav på å bli ivaretatt i henhold til loven. Normalt betyr det at vedkommende gjøres kjent med anklagene og de opplysninger som er gitt om forholdet.

Den det blir varslet om får anledning til å gi sin versjon av saken, og får beskjed om utfallet når saken er ferdigbehandlet. Dersom konklusjonen er at det ikke har skjedd noe kritikkverdig, er det viktig at alle involverte blir informert om at saken er avsluttet.