Vilkår ID-kort

1 BESKRIVELSE

Avinor utsteder adgangskort til lufthavnene gjennom et felles søknadssystem for ID-kort. For å sikre at lufthavnoperatøren ivaretar sine oppgaver samles det inn personopplysninger i forbindelse med søknaden. Personopplysningene benyttes til å identifisere kortsøkerne samt innhente lovpålagt informasjon som skal knyttes til ID-kortet. Informasjon fra kortproduksjonssystemet kobles sammen med adgangskontroll-systemet slik at konsernet kan forvalte de tilganger kortinnehaver har på tvers av alle enheter.

Vilkårene under er knyttet opp mot søknad om Avinors ID-kort og bruk av dette.

2 VILKÅR

Som innehaver av ID-kort utstedt av Avinor er du forpliktet til å rette deg etter følgende:

 1. Opplysningene i søknaden er korrekte og jeg bekrefter at jeg umiddelbart vil melde fra til Avinor hvis det skulle oppstå endringer i disse opplysningene.
 2. Jeg skal fortløpende opplyse arbeidsgiver eller Avinor om forhold som kan påvirke kriteriene for utstedelse av ID-kort og retten til å inneha ID-kort, herunder forhold som kan påvirke grunnlag for bakgrunnssjekk.
 3. Jeg er kjent med at dersom jeg blir pågrepet eller anmeldt for brudd på straffeloven eller legemiddelloven, uavhengig av lovbruddets åsted, kan det medføre inndragelse av ID-kortet. Jeg er kjent med at dersom jeg blir pågrepet eller anmeldt for straffbare forhold gjennomført på lufthavnenes område, kan det medføre inndragelse av ID-kortet. Jeg er kjent med at bruk av rusmidler i tjeneste kan medføre øyeblikkelig inndragelse av ID-kortet. Inndragning kan skje i påvente av saksbehandlingen.
 4. Jeg er kjent med at Politiet og Tollvesenet informerer Avinor dersom jeg pågripes eller anmeldes for lovbrudd som nevnt i pkt. 3. Jeg er klar over at jeg derved delvis løser Tollvesenet fra lovbestemt taushetsplikt, jf. Tollovens § 12-1. Dette gjelder så lenge jeg er innehaver av Avinors ID-kort.
 5. Jeg er kjent med brudd på Avinors regler for ferdsel, miljø- og sikkerhet kan medføre inndragning av ID-kortet. Inndragning kan skje for en bestemt tid eller resten av ID-kortets gyldighet.
 6. Jeg er kjent med at brudd på ID-kort vilkårene, straffbare forhold og/eller andre lokale regler og bestemmelser, kan medføre at mine personalia føres opp i et register hvor Avinor holder oversikt over hvilket brudd som er foretatt, type sanksjon Avinor har ilagt og varighet på sanksjonen. Informasjonen i dette registeret lagres i inntil fem år.
 7. Jeg er kjent med at inndragning av ID-kort vil kunne få konsekvenser for mitt ansettelsesforhold og/eller oppdragsforhold med Avinor.
 8. Jeg skal kun benytte ID-kortet som adgangsbevis når jeg er i tjeneste. Kortet er kun til personlig bruk, og skal under ingen omstendigheter lånes ut til andre. Kortholder er ansvarlig for å påse at personer uten adgang og eller forbudte gjenstander ikke slippes gjennom adgangskontrollert dørmiljø.
 9. Jeg er kjent med at adgang til Avinors lufthavner er avhengig av de til enhver tid gjeldende bestemmelser. ID-kortet skal vises uoppfordret til vaktpersonell ved innpassering til lufthavnenes sikkerhetsbegrensede områder. ID-kortet skal bæres synlig på lufthavnens sikkerhetsbegrensede områder og for øvrig alltid medbringes når en oppholder seg innenfor adgangskontrollerte områder.
 10. Jeg skal melde tap av ID-kortet umiddelbart til arbeidsgiver eller Avinor.
 11. Jeg skal levere tilbake ID-kortet til arbeidsgiver eller Avinor når arbeidsforholdet opphører, gyldighetstiden utløper eller dersom Avinor ber om det.
 12. Avinor er etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig og databehandler for den informasjon vi samler inn ved tildelingen og bruk av ditt ID-kort. Disse personopplysningene deles ikke med noen andre, utenom offentlige myndigheter når det foreligger rettslig grunnlag for det. Opplysningene om deg vil bli slettet innen 90 dager etter at ID-kortet utløper eller blir levert inn.
 13. Ved tildeling og bruk av ID-kort vil Avinor samle inn følgende opplysninger om deg: Navn, fødselsnummer, nasjonalitet, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, arbeidsgiver, dine adgangsrettigheter og når kortet benyttes.
 14. Avinor vil behandle og oppbevare alle personopplysninger forsvarlig og i henhold til norsk lov, og i henhold til de rutiner for behandling, internkontroll og informasjonssikkerhet som følger den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 15. Formålet med behandling av slik informasjon er å oppfylle krav om sikkerhet angitt i «Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten» og Avinors sikkerhetsrutiner som er nødvendig for opprettelse og ivaretakelse av sikkerhetssoner og adgangskontroll ved Avinors enheter.
 16. Du har rett på innsyn i personopplysninger Avinor har registrert om deg. Du kan be om korrigering av personopplysninger avhengig av hvilket behandlingsgrunnlag som ligger til grunn og hvilke legitime rettigheter som gjelder. Henvendelser om dette kan rettes til Avinor ved behandlingsansvarlig på e-post: personvern@avinor.no.
 17. Informasjon fra Avinors systemer kan brukes til å verifisere informasjon og gi deg tilgang til reduserte priser på tjenester Avinor og andre kommersielle aktører tilbyr (f.eks. parkering ved lufthavner eller Flytoget). Ingen tredjeparter vil ha tilgang til opplysningene om deg, men systemet vil bekrefte eller avkrefte om du har rett på prisreduksjon med bakgrunn i de opplysningene som er benyttet ved søknad om ID-kort.
 18. Jeg samtykker i at Avinor kan sende meg varsler på e-post eller mobiltelefon angående sikkerhetstruende hendelser og krisesituasjoner som berører lufthavnene. I tillegg kan Avinor sende meldinger knyttet til saksbehandling av mine kortsøknader. Dette vil være varsel om at ID-kortet snart utløper, saksbehandlingsstatus for ID-kortsøknad, endrede vilkår for ID-kort og lignende.
 19. Avinor kan endre vilkårene for ID-kort. Du vil i så fall bli varslet om slike endringer. Ved endringer som krever ny signatur vil det bli sendt ut SMS.

Utskriftsvennlig verjon - Vilkår for ID-kort
Utskriftsvennlig versjon - Taushetserklæring