Utslipp til vann og grunn

Av sikkerhetsmessige grunner må snø og is fjernes fra flyene før de tar av, og rulle- og taksebaner må være rengjorte og ha tilfredsstillende friksjon. Ved behov avises derfor flyene før de tar av, og rulle- og taksebaner brøytes, børstes og strøs med sand og/ eller avises med kjemikalier. Flyavisingskjemikaliene har ved utslipp i naturen en organisk belastning – det brukes oksygen ved biologisk nedbrytning av stoffet. Til baneavising benyttes stoffer med den laveste miljøbelastningen av tilgjengelige baneavisningskjemikalier. Avrenning og spredning av kjemikalier fra flyplassens område kan imidlertid påvirke naturmiljøet negativt dersom forbruket overskrider naturmiljøets tåleevne og nedbrytningskapasitet. Ut fra vurdering av sårbarhet i miljøet omkring luft-havner er det etablert system for oppsamling av glykol fra flyavising på flere flyplasser. Ved slike tiltak vil kjemikalier samles opp, og belastningen på naturmiljøet lokalt reduseres.

Risiko for vann- og grunnforurensing ved dagens drift av flyplassene er i hovedsak knyttet til flyavising, baneavising, brannøving og risiko for drivstofflekkasjer. I tillegg eksisterer forurensede lokaliteter fra historisk aktivitet, herunder PFAS-forurensede områder. PFAS er fluorholdige stoffer som tidligere har vært brukt som tilsetningsstoff i brannskum.

Det gjennomføres Miljøovervåkningen i vannmiljøene på og ved halvparten av lufthavnene etter krav fra miljømyndigheter, risiko og vurdert sårbarhet.  Resultatene fra miljøovervåkingen vurderes hvert år, og programmene for oppfølging revideres ved behov.

Alle Avinors flyplasser har gyldige utslippstillatelser som regulerer og setter krav til maksimal bruk av kjemikalier til brannøving, fly- og baneavising. Tillatelsene stiller også krav til beredskap i tilfelle akuttutslipp, samt miljørisikovurderinger for å identifisere potensielle kilder for akutt forurensing.
 
I 2011/2012 påviste Avinor at jord og vann ved mange aktive og nedlagte brannøvingsfelt var forurenset av PFAS. PFAS er syntetiske fluorholdige organiske forbindelser som ikke brytes ned i naturen, og som kan spres fra jord til vann og/eller til levende organismer, og oppkonsentreres gjennom næringskjeden. Avinor faset ut bruk av PFOS-holdig brannskum i 2001, og stoffene ble forbudt i Norge i 2007. PFOS er et stoff i PFAS gruppen. Avinor faset helt ut PFAS holdig branskum i 2012 og bruker nå kun PFAS fritt brannskum. Det er gjennomført kartlegging av utbredelse av PFAS i grunn og vann ved alle Avinors lufthavner. Det er gjort vurderinger av hvor mye rester det er av disse stoffene på lufthavnene og hvor mye som transporteres ut til omkringliggende vannmiljø. I tillegg er det gjort undersøkelser i biota, først og fremst fisk og andre vannlevende organismer som grunnlag for risikovurderinger i forhold til menneskelig helse og økosystem. Avinor har dialog med Miljødirektoratet om hvordan disse forurensningene skal håndteres. Det er allerede startet opp tiltak på Oslo lufthavn og andre tiltak vurderes.