Konferanse om bærekraftig flydrivstoff

Bærekraftig flydrivstoff: verdiskaping og klimatiltak - Produksjon av bærekraftig drivstoff kan sette fart på det grønne skiftet i Norge.

This page is only available in Norwegian

DNV-rapport om bærekraftig flydrivstoff

Norge har gode forutsetninger for produksjon av neste generasjons bærekraftig flydrivstoff. Det som brukes av biodrivstoff i luftfarten i dag produseres fra brukt matolje og slakteavfall, men disse ressursene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke det kraftig økte behovet framover. I tillegg til sidestrømmer fra skogen vil neste generasjons bærekraftige flydrivstoff produseres fra fornybar kraft / grønt hydrogen og ressurser som husholdningsavfall, avfallsplast og CO2 fra ulike kilder.

DNVs rapport “Sustainable Aviation Fuel From Non-Biological Feedstocks – analysis of the potential for Norwegian production” beskriver regelverk og klassifisering av bærekraftige drivstoff, potensialet for produksjon av bærekraftig flydrivstoff fra ikke-biologiske kilder i Norge og et case-studie av muligheten for produksjon på Mongstad. Oppdragsgiver for konsulentrapporten er Avinor i samarbeid med Innovasjon Norge.

Les DNV-rapporten her (PDF).

Konferanse om bærekraftig flydrivstoff

Avinor inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Luftfart, LO og ZERO til konferanse om bærekraftig flydrivstoff på Sentralen i Oslo torsdag 13. april 2023 kl. 09:00 til 17:00. 

Norsk luftfart har satt mål om være fossilfri i 2050. Bærekraftig flydrivstoff vil bli svært viktig for at målet kan nås. En kombinasjon av økende omsetningskrav og flyselskapers og brukere av flyreisers ambisjoner om å kutte utslipp er forventet å gi sterkt økende etterspørsel etter bærekraftig flydrivstoff. Omstillingen vil bli krevende for luftfarten, men representerer også spennende industrimuligheter for Norge.

Norge har gått foran med innfasing av bærekraftig flydrivstoff. Kan vi ta en betydelig rolle også på produksjonssiden? Mye ligger til rette i Norge og det er interessante synergier mot eksisterende og fremtidig industri både når det gjelder teknologier og innsatsfaktorer. Men det gjenstår investeringsbeslutninger; hvordan kan vi realisere planene?

Noen eksempler på hva du kan forvente denne dagen:

  • Luftfarten vil fortelle om betydningen av og markedet for bærekraftig flydrivstoff
  • Du vil få høre siste nytt om det europeiske regelverket for produksjon av bærekraftig drivstoff fra ulike innsatsfaktorer og hvordan det vil slå ut for Norge
  • Industriprosjekter i Norge vil fortelle om produksjonsplaner og snakke om hvordan storskala produksjon i Norge kan bli realisert.
  • Vi vil se på ressurstilgang og diskutere synergier mellom produksjon av bærekraftig flydrivstoff og annen industri og koblinger til det grønne skiftet i et større perspektiv
  • Vi vil drøfte hvordan vi kan få fart på frivillig innfasing av bærekraftig flydrivstoff
  • Det vil også bli politiske diskusjoner om mulighetene i Norge og hvordan vi kan bygge grønne verdikjeder og en industri på dette området

Se hele programmet og presentasjonene fra dagen her.

Vi inviterer hele økosystemet rundt produksjon, omsetning og bruk av bærekraftig flydrivstoff samt politikere, virkemiddelapparat, myndigheter og store kjøpere av flyreiser.

Innledere

Se oversikten over alle innledere her.

DNV vil lansere en fersk rapport om potensialet for norsk produksjon av bærekraftig flydrivstoff fra ikke-biologiske kilder (finansiert av Avinor og Innovasjon Norge). Rapporten inneholder også en mulighetsstudie av produksjon på Mongstad og Kollsnes.

I tillegg til et faglig program, er intensjonen også at dette skal være en møteplass for alle som arbeider med bærekraftig flydrivstoff. Vi håper at dere i løpet av konferansen knytter nye kontakter, og fortsetter dialogen i etterkant. Det er behov for samarbeid for å realisere storskala produksjon.    

Planlegger du å ta en rolle på bærekraftig flydrivstoff, enten i produksjon, marked, virkemidler, tilrettelegging eller utvikling? Sett av datoen 13. april. Det gjelder også deg som vil gjøre bedriftsreisene og selskapet ditt mer klimavennlig!

Velkommen!

Påmelding
Påmeldingen til arrangementet er stengt. Dersom du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en e-post til arvid.loken@avinor.no.