Konferanse om bærekraftig flydrivstoff

Bærekraftig flydrivstoff: verdiskaping og klimatiltak - Produksjon av bærekraftig drivstoff kan sette fart på det grønne skiftet i Norge.

This page is only available in Norwegian

Avinor inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Luftfart, LO og ZERO til konferanse om bærekraftig flydrivstoff på Sentralen i Oslo torsdag 13. april kl. 09:00 til 17:00. 

Norsk luftfart har satt mål om være fossilfri i 2050. Bærekraftig flydrivstoff vil bli svært viktig for at målet kan nås. En kombinasjon av økende omsetningskrav og flyselskapers og brukere av flyreisers ambisjoner om å kutte utslipp er forventet å gi sterkt økende etterspørsel etter bærekraftig flydrivstoff. Omstillingen vil bli krevende for luftfarten, men representerer også spennende industrimuligheter for Norge.

Norge har gått foran med innfasing av bærekraftig flydrivstoff. Kan vi ta en betydelig rolle også på produksjonssiden? Mye ligger til rette i Norge og det er interessante synergier mot eksisterende og fremtidig industri både når det gjelder teknologier og innsatsfaktorer. Men det gjenstår investeringsbeslutninger; hvordan kan vi realisere planene?

Noen eksempler på hva du kan forvente denne dagen:

  • Luftfarten vil fortelle om betydningen av og markedet for bærekraftig flydrivstoff
  • Du vil få høre siste nytt om det europeiske regelverket for produksjon av bærekraftig drivstoff fra ulike innsatsfaktorer og hvordan det vil slå ut for Norge
  • Industriprosjekter i Norge vil fortelle om produksjonsplaner og snakke om hvordan storskala produksjon i Norge kan bli realisert.
  • Vi vil se på ressurstilgang og diskutere synergier mellom produksjon av bærekraftig flydrivstoff og annen industri og koblinger til det grønne skiftet i et større perspektiv
  • Vi vil drøfte hvordan vi kan få fart på frivillig innfasing av bærekraftig flydrivstoff
  • Det vil også bli politiske diskusjoner om mulighetene i Norge og hvordan vi kan bygge grønne verdikjeder og en industri på dette området

Se hele programmet her (PDF).

Vi inviterer hele økosystemet rundt produksjon, omsetning og bruk av bærekraftig flydrivstoff samt politikere, virkemiddelapparat, myndigheter og store kjøpere av flyreiser.

Innledere

Se oversikten over alle innledere her.

DNV vil lansere en fersk rapport om potensialet for norsk produksjon av bærekraftig flydrivstoff fra ikke-biologiske kilder (finansiert av Avinor og Innovasjon Norge). Rapporten inneholder også en mulighetsstudie av produksjon på Mongstad og Kollsnes.

I tillegg til et faglig program, er intensjonen også at dette skal være en møteplass for alle som arbeider med bærekraftig flydrivstoff. Vi håper at dere i løpet av konferansen knytter nye kontakter, og fortsetter dialogen i etterkant. Det er behov for samarbeid for å realisere storskala produksjon.    

Planlegger du å ta en rolle på bærekraftig flydrivstoff, enten i produksjon, marked, virkemidler, tilrettelegging eller utvikling? Sett av datoen 13. april. Det gjelder også deg som vil gjøre bedriftsreisene og selskapet ditt mer klimavennlig!

Velkommen!

Påmelding
Påmeldingsfrist 30. mars (begrenset antall plasser). Meld deg på via påmeldingsskjema her.