Klima

Gjennom Airport Carbon Accredritation (ACA) arbeider vi med reduksjon i utslipp av Co2, både fra egen og andre aktørers virksom på lufthavnen.
Viktige Co2-reduserende tiltak er flytekniske tiltak, utskifting av fly, måten flyene opereres på og bruk av biodrivstoff.

Bakkeprosjektet avdekket tiltak for utslippsreduksjon i forbindelse med all håndtering av fly. Prosjektet er unikt i Norge, og har stor overføringsverdi til Avinors andre lufthavner.

I tillegg skiftes kjøretøy til lufthavndrift ut med mer miljøvennlige alternativer, og det legges til rette for video- og telefonmøter for å redusere antall tjenestereiser.

Ny togterminal med direkte adkomst til terminalen, ny bussholdeplass for rutegående buss, samt flybusser på biodrivstoff gir våre passasjerer et miljøvennlig, kollektivt transporttilbud til og fra lufthavnen.