Biologisk mangfold

Trondheim lufthavn Værnes ligger ved utløpet av Stjørdalselva, og flyplassområdet er hjem for mange arter. Vi jobber bærekraftig og ønsker å minimere skadelig påvirkning på våre nærområder. Vi bevarer det biologiske mangfoldet ved å hindre spredning av uønskede svartelistede arter, og tar vare på truede rødlistede arter. Værnesområdet er godt kartlagt slik at vi vet hvilke områder som er spesielt verdifulle.