Fly- og helikopterstøy

Støysonekart for Stavanger lufthavn, Sola.

Kartet viser to kurver hver, tilsvarende grenseverdiene for gul og rød sone. Det gjeldene støysonekartet finner du her:

Støysonekart Stavanger lufthavn, Sola

Linker:

T-1442:  

Støyhenvendelser
Send inn kontaktskjema