Produkter og materialer

Oslo lufthavn skal vekte miljø i tildelingskriteriene og stille spesifikke miljøkrav i alle nye rammeavtaler og anskaffelser.

Både forbruk og produksjon av materialer har en betydelig mijøpåvirkning. I begrepet produkter og materialer slik det brukes av Oslo lufthavn, inngår både produkter og tjenesteleveranser, og materialer og kjemiske produkter.

Regjeringen har vedtatt at det offentlige skal gå foran som en ansvarlig forbruker og etterspørre varer og tjenester med lav miljøbelastning. Lov om offentlige anskaffelser pålegger også Oslo lufthavn at det under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Miljøkrav i anskaffelser er viktig for å kunne redusere våre klimagassutslipp, og det gir økonomiske fordeler utover å verne om og bevare miljøet.