Produkter og materialer

Oslo lufthavn vekter miljø i tildelingskriteriene og stiller spesifikke miljøkrav i alle nye rammeavtaler og anskaffelser.

Både forbruket av og produksjonen av materialer har en betydelig mijøpåvirkning. I begrepet produkter og materialer slik det brukes av Oslo lufthavn, inngår både produkter, tjenesteleveranser, materialer og kjemiske produkter.

Regjeringen har vedtatt at det offentlige skal gå foran som en ansvarlig forbruker og etterspørre varer og tjenester med lav miljøbelastning. Lov om offentlige anskaffelser pålegger også Oslo lufthavn at det under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser.

Miljøkravet i anskaffelser er viktig for å kunne redusere klimagassutslippene, samtidig som det gir økonomiske fordeler utover det å verne om og bevare miljøet.