Støy fra F35

Mellom 2. - 15. september gjennomføres en øvelse med F-35 fly, der støyen skal måles i områdene på og rundt flyplassen.

Forsvarsbygg vil i denne perioden måle støy på selve flyplassen, det vil si flere steder på terminalområdet, og på områder rundt flyplassen som er beiteområder for sau og storfe. I tillegg gjøres det målinger i reinbeitedistriktene Grovfjord og Tjeldøy. Øvelsen skjer i samarbeid mellom Forsvaret, Avinor, beitelagene og reineiere i distriktet.

Støybildet fra F35 oppleves annerledes enn fra F-16. Opplevet støy fra et F-35 fly kan subjektivt oppfattes som dobling av støy fra et F-16 fly. I desibel utgjør det en differanse på inntak 10 dB. Omgivelsene utenfor flyplassen utsettes ikke for skadelig støy.

F-35 er en kraftigere maskin enn F-16 og trenger derfor ikke å bruke full motorkraft og etterbrenner som ofte som F16. Lydavgivelsen avhenger av hvordan det flyr. Gjennom konsekvensutredningsfasen har det vært jobbet med å finne avgangsprofiler som gir mindre støy, samtidig som det ivaretar operative krav. Dette for å søke og bruke støyplage i omgivelsene. Dette jobbes det fremdeles med.

Støysoner er merket med skilt
Nær flyplassen vil de høyeste belastningsområdene være avsperret, og det er tydelig merket fra Avinor, for å sikre at personer ikke utsetter for skadelige nivåer på støy. I boligområder, og ved gårdsbruk og beiteområder, vil ingen utsettes for støynivå som kan være skadelige for hørselen.

- De reisende som reiser til og fra Evenes utsettes ikke for skadelig støy ved ankomst til flyplassen, sier Geir-Olav Skogstad, lufthavnsjef.

Avinor har et eget elektronisk varslingssystem som styrer publikum inn og ut av flyoperativt område. De har sperret av de områdene ved parkeringen som ikke skal brukes for publikum. Øvrige parkeringsområder er inne i en sone som ikke gir hørselsskade.