Samfunnsansvar

Avinor er opprettet for å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Samfunnsoppdraget utføres med respekt for klima, miljø, mennesker og samfunn.

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv legges til grunn, og Avinor har sluttet seg til Global Compact.

Avinors rapport om samfunnsansvar gir en bred redegjørelse for Avinors samfunnsnytte og hvordan konsernet håndterer sitt samfunnsansvar.

Rapporten er utarbeidet i henhold til prinsippene i Global Reporting Initiative (G4/Core).