Vann og grunn

Utslippstillatelse

Bergen lufthavn har siden 2021 en ny utslippstillatelse som tillater utslipp av glykol fra flyavising, og formiat fra baneavising. I tillegg har vi lov å teste utstyr for brannbiler. Resipienter skal ikke ta skade. Det er lufthavnens ansvar å kontrollere og dokumentere dette. Rapportering skjer årlig på basis av landbasert industri. Statsforvalteren er tilsynsmyndighet for lufthavnen.

Miljøovervåking
Lufthavnen har kontinuerlig miljøovervåking, og under hele året kontrolleres alle større resipienter rundt lufthavnen med målinger og kjemiske analyser. Hensikten er å overvåke tilstanden i Langavatn, Lønningsbekken og Fleslandselven, slik at kjemikalieforbruk under vintersesong ikke skader våre resipienter.

Raunefjorden kontrolleres gjennom deltakelse i Byfjordsundersøkelsen.
I tillegg ønsker lufthavnen få utført en biologisk undersøkelse som gir status for vassdragene iht vannforskriften.

Resultater fra overvåkingsprogrammet

• Lufthavnen har kontinuerlig avrenning av PFAS fra tidligere brannøvingsvirksomhet og Avinor tar her et nasjonalt grep for alle lufthavner, der Miljødirektoratet er premissgiver. Bergen lufthavn har, sammen med flere av Avinors lufthavner, nå fått pålegg om å fjerne store mengder av kilden. Utførelse er under detaljprosjektering, mai 2022.

• Biologiske undersøkelser har vurdert fiskebestand, bunndyr og plantebestand. Rapporter viser dårlig økologisk status for resipientene iht vanndirektivet. Vassdragene er nå klassifisert som sterkt modifiserte vannforekomster.

• Kjemikalieforbruk for vinterdrift gir ikke negative effekter for resipienter per dags dato, men målinger viser at vi har lave oksygenverdier i Lønningsbekken, men det er ikke direkte kobling til vinterdrift for dette.

• Undersøkelser fra byfjordsundersøkelse viser at avisingsaktiviteten ved flyplassen ikke påvirker Raunefjorden.