Vann og grunn

Utslippstillatelse

Bergen lufthavn har en "resipientbasert utslippstillatelse", som betyr at vi har tillatelse til å bruke kjemikalier med vilkår om at resipienten (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde) ikke skal ta skade av vårt utslipp. Det er lufthavnens ansvar å kontrollere og dokumentere dette.

Miljøovervåking

Lufthavnen har kontinuerlig miljøovervåking, og under hele året kontrolleres alle større resipienter rundt lufthavnen med målinger og kjemiske analyser. Hensikten er å overvåke tilstanden i Langavatn, Lønningsbekken og Fleslandselven, slik at kjemikalieforbruket under vintersesongen ikke skader våre resipienter.

Raunefjorden kontrolleres gjennom deltakelse i Byfjordsundersøkelsen.

Hvert tredje år gjennomfører vi en omfattende biologisk undersøkelse som gir status for vassdragene.

Resultater fra overvåkingsprogrammet:

  • Lufthavnen har kontinuerlig avrenning av PFAS fra tidligere brannøvingsfelt som ikke lengre er i bruk. Avinor tar et nasjonalt grep for alle lufthavner, der Miljødirektoratet er premissgiver gjennom et samlet pålegg til flere av Avinors lufthavner.
  • Biologiske undersøkelser har vurdert fiskebestand, bunndyr og plantebestand. Rapporter viser dårlig økologisk status for resipientene iht. vanndirektivet. Vassdragene er nå søkt klassifisert som sterkt modifiserte vannforekomster, der vi skal ta frem nytt økologisk potensial som lufthavnen kan styre mot.
  • Kjemikalieforbruket for vinterdriften gir ikke negative effekter for resipientene i dag. Målinger viser at det er lave oksygenverdier i Lønningsbekken, men dette er ikke direkte koblet til vinterdriften.
  • Undersøkelser fra Byfjordsundersøkelsen viser at avisingsaktiviteten ved flyplassen ikke påvirker Raunefjorden.