Klima

Avinors miljøpolicy er å forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft for miljøarbeidet i luftfarten.

ACA – Systematisk klimaarbeid

Konsernmål klimagassutslipp:
Avinor skal innen 2022 halvere egne totale og kontrollerbare klimagassutslipp, sammenlignet med 2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken.

Flesland jobbar systematisk med klimaspørsmål gjennom miljøhandlingsplanen. De tiltak vi bruker for å redusere utslipp av egen drift, er klimaregnskap, energiledelse med mål om redusert forbruk, elektrifisering der det er mulig og innførsel av biodiesel for kjøretøy der det ikke er mulig å elektrifisere.

Lufthavnen deltar i den frivillige ordning Airport Carbon Accreditation, på nivå ACA 3+ Nøytralitet. For å bli godkjent må lufthavnen årlig:
1. Føre et klimaregnskap for å dokumentere alle egne utslipp og kompensere for de utslipp som vi selve kontrollerer gjennom kjøp av klimakvoter.
2. Vise til en utslippsreduksjon over tid.
3. Kommunisere at vi er del av ACA, påvirke våre samarbeidspartnere til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp.
4. Biodiesel for internt bruk på lufthavnen er i dag det viktigste bidraget for å nå en fossilfri virksomhet. For 2022 er målsetning å erstatte 99% fossil diesel med HVO biodiesel. Det vil spare utslipp med ca. 250 tonn CO2.


ACA

ACA fungerer slikt at lufthavner rundt i verden kan sammenligne seg med andre lufthavner av samme størrelse. Lufthavndrift avviker fra normal drift av bygg og landareal.
Klimaregnskapet inkluderer og viser til faktiske utslipp fra all bakkevirksomhet på flyside, beregnede utslipp fra tilbringertjeneste og flytrafikk opp til 3000 fot. Sertifiseringen betyr at klimaregnskapet og klima-arbeidet ellers, er gransket av et kontrollorgan som garanterer for at arbeidet er utført på en korrekt måte og at vi har en godkjent reduksjon. ACA er for oss et viktig og nyttig rammeverk i vårt arbeid for reduksjon av CO2- utslipp. Årlig sertifisering hjelper lufthavnen til et systematisk arbeid som også er dokumentert.
Siden 2012 har lufthavnen kontinuerlig redusert utslipp av klimagasser fra egen drift. Fra 2017 har lufthavnen kompensert for de klimagassutslipp Avinors drift gir, gjennom kjøp av klimakvoter.
Avinor kompenserer ikke for flytrafikk, tilbringertjeneste eller eksterne aktørers utslipp.

Tilbringertjeneste

Tilbringertjeneste står for en stor del av lufthavnens klimagassutslipp og består av bybane, buss, taxi, privatbil, leiebil, sykkel og gang. Lufthavnen har i 2020 åpnet en hurtigladestasjon for drosjedepot i samarbeid med fylkeskommune og BKK. Lufthavnen har 88 ladeplasser for langtids- og korttidsparkering. Det åpner for at lufthavnen kan nå 100% fossilfri tilbringertjeneste dersom taxi og buss kan kjøre elektrisk eller på HVO 100 biodiesel. Bybanen er elektrisk, og elbiler kan enkelt trafikkere lufthavnen. Sykkelvei går helt frem til terminal med sykkelparkering i nærmeste garasje og utenfor terminal.

Kollektivdelen av tilbringertjeneste, er for BGO definert som bybane og buss.
Kollektivandelen ved flyplassen var 53 prosent i 2019. Målsetting er 55 prosent kollektivandel i 2025. Bybanen er sentral for å nå dette målet og viser så langt en stor popularitet blant brukere.

Flytrafikken

Luftfarten står for en stor del av klimagassutslippene fra lufthavnen. De seneste årene, frem til pandemi, har luftfarten fra Flesland redusert utslipp med ca 10 prosent. Det er objektive fakta fra bunkertall. Dette til tross for at antall reisende er upåvirket. Modernisert flyflåte, økt kabinfaktor er hovedårsak til nedgangen. For å sikre fortsatt nedgang av klimagassutslipp er det i Avinor en strategisk beslutning å innføre biofuel til luftfarten. Fra 2020 er det et lovkrav til produsenter å blande in biofuel med 0,5%. Dette vil økes så fort produksjonen kommer i gang og her jobber Avinor som pådriver.
• Avinor har som mål at på landsbasis nå 30% biofuel i 2030
• Avinor har en visjon om at all innenriks trafikk skal være elektrifisert i 2040.
• Luftfarten skal som global industri vokse uten økte utslipp fra 2020 og være fossilfri til 2050. Dette er vedtatt gjennom ICAO.