Klima

Avinors miljøpolicy er å forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft for miljøarbeidet i luftfarten.

ACA – Systematisk klimaarbeid

Konsernmålet for klimagassutslipp er:
Avinor skal innen 2022 halvere egne totale og kontrollerbare klimagassutslipp, sammenlignet med 2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken.

Bergen lufthavn jobber systematisk med klimaspørsmål gjennom miljøhandlingsplanen. Målsettingen er angitt i tonn CO2. De tiltakene vi gjennomfører for å redusere utslipp fra egen drift er klimaregnskap, energiledelse med mål om redusert forbruk, innførsel av biodiesel for kjøretøy og elektrifisering der det er mulig.

Lufthavnen deltar i den frivillige ordningen Airport Carbon Accreditation (ACA) på høyeste nivå, som kalles ACA 3+ Nøytralitet. For å bli godkjent må lufthavnen årlig:

  1. Føre et klimaregnskap for å dokumentere alle egne utslipp og kompensere for de utslippene som vi selve kontrollerer gjennom kjøp av klimakvoter.
  2. Vise til en utslippsreduksjon over tid.
  3. Kommunisere at vi er del av ACA, og påvirke våre samarbeidspartnere til å redusere sitt energiforbruk og sine klimagassutslipp.
  4. Biodiesel for internt bruk på lufthavnen er i dag det viktigste bidraget for å nå en fossilfri virksomhet. For 2020 er målsetning å erstatte 100 m3 fossil diesel med HVO biodiesel. Dette vil redusere utslippene med omtrent 250 tonn CO2.

Tilbringertjenesten

Tilbringertjenesten står for en stor del av lufthavnens klimagassutslipp og består av bybane, buss, taxi, privatbil, leiebil, sykkel og gange. Lufthavnen åpnet i 2020 en hurtigladestasjon for drosjedepotet i samarbeid med fylkeskommunen og BKK. I 2019 ferdigstilte vi en rekke ladeplasser for langtids- og korttidsparkering. Det åpner for at lufthavnen kan nå 100 prosent fossilfri tilbringertjeneste dersom taxi og buss kan kjøre elektrisk eller på HVO 100 biodiesel. Bybanen er elektrisk, og elbiler kan enkelt trafikkere lufthavnen. Det er også sykkelvei helt frem til terminalen.

Kollektivdelen av tilbringertjenesten er for Bergen lufthavn definert som bybane og buss. Kollektivandelen ved flyplassen var 53 prosent i 2019. Målsettingen er 50 prosent kollektivandel i 2020. Bybanen er sentral for å nå dette målet og er populær blant brukerne.

Flytrafikken

Luftfarten står for hoveddelen av klimagassutslippene fra lufthavnen. De seneste årene har luftfarten fra Bergen lufthavn redusert utslippene med ca. 10 prosent, objektivt målt ved forbruk av bunker. Utslippene er redusert selv om antall reisende er på samme nivå som før. Hovedårsakene til nedgangen er modernisert flyflåte og økt kabinfaktor (fyllingsgrad på flyene).

For å sikre fortsatt nedgang av klimagassutslipp har Avinor tatt en strategisk beslutning om å innføre biofuel til luftfarten. Fra 2020 er det et lovkrav til drivstoffprodusenter om å blande inn biofuel med 0,5 prosent. Dette vil økes så snart produksjonen kommer godt i gang. Avinor er en pådriver for økt andel biofuel i flydrivstoff.

  • Avinor har som mål om å nå 30 prosent biofuel på landsbasis i 2030
  • Avinor har en visjon og et oppdrag om å elektrifisere all innenriks flytrafikk innen 2040.