Naturmiljø

Avinor påvirker det biologiske mangfoldet gjennom både drift og utbygging. Påvirkningene kan være negative ved for eksempel arealbeslag, støy eller forurensing eller positive ved for eksempel skjøtsel eller at områder har blitt skjermet for utbygging..

Avinor jobber for å ivareta hensyn til biologisk mangfold. Som grunnlag for vår naturforvaltning ligger kartlegging av biologisk mangfold. Naturen på og rundt alle våre lufthavner er nå kartlagt. Rapportene finnes offentlig tilgjengelig på Avinors nettsider .

Kartleggingen viser at mange av Avinors flyplasser ligger ved elvedeltaer, elvekanter, strandflater, myrområder eller lignende flate områder som fra naturens side ofte er biologisk rike. 

På andre lufthavner, og spesielt de eldre, er det knyttet viktige naturverdier til de ugjødslede sidearealene. Her har stedegne masser med frøbanker i jorda lagt forholdene til rette for artsrike blomsterenger som vedlikeholdes ved den skjøtsel som gjennomføres på lufthavnen. Blomsterenger var tidligere et vanlig syn i hele landet, men gjengroing og gjødsling har redusert slike arealer i stort omfang de siste tiårene. Flyplassene utgjør dermed viktige erstatningsbiotoper for slike naturtyper.