Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er gjeldene fra 01.07.22, og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres.

På denne siden kan du lese om hvordan Avinor jobber for å sikre menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss, i leverandørkjeden og hos våre forretningspartnere.

Avinor skal sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter i alle ledd  

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  

Avinor har vedtatt en HMS-strategi for perioden 2018-2023, hvor den overordnede målsetningen er å forhindre HMS-avvik, personskader og arbeidsrelatert sykdom. Avinors har et langsiktig mål om null skader, som skal være førende for måten vi tenker og jobber på, med stor vekt på kontinuerlig forbedring.  

Vi har definert delmål innen fem områder:  

 • God strategisk forankring av HMS-arbeidet, 
 • Systematisk arbeid for å redusere HMS-risiko 
 • Lederforankring av alt operativt HMS-arbeid 
 • Tydeligere HMS-krav og systematisk oppfølging av andre aktører 
 • Å motivere til overskudd og arbeidsglede 

Risikokartlegging i leverandørkjeden 

Hvert år kjøper vi inn produkter og tjenester for ca. 6,5 milliarder kroner, og har ca. 4000 leverandører og forretningsforbindelser. Avinor kjøper primært inn tjenester og produkter fra norske leverandører, med noen unntak. Vår initielle vurdering er at risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsvilkår ligger i leverandørkjeden og ikke hos våre direkte leverandører og kontraktsparter. Risikoen er størst ved bygg og anlegg og innkjøp knyttet til lufthavn- og terminaldrift (solceller, flybroer, bagasjeanlegg og røngtenmaskiner). Gjennom vår kommersielle drift er vi også opptatt av å stille tydelige krav til våre forretningsforbindelser om våre forventninger til bærekraft og samfunnsansvar. 

Våre kartlegginger har vist at risiko for brudd på mennskerettigheter som følge av vår virksomhet er størst på disse rettighetene:

 • Arbeidstid og hviletid
 • Lønnsbetalinger
 • Innkvartering
 • HMS
 • Likebehandlingsprinsippet
 • Ulovlig innleie
 • Falske entrepriser

Og som følge av produksjon og tilvirkning av følgende produkter: 

 • Stål, jern og aluminium 
 • Skruer og spiker
 • Gulv
 • Ventilering
 • Isolasjon
 • Elektronikk

Ansvarlig forretningsførsel

Alle våre leverandører og forretningspartnere skal signere avtale om ansvarlig forretningsførsel.

Leverandører som vil delta i konkurranse om kontrakt med Avinor må forplikte seg til å etterleve våre prinsipper om ansvarlig forretningsførsel. Prinsippene speiler Avinors etiske regelverk. Vi krever at internasjonale menneskerettigheter respekteres og at våre kontraktsparter ikke skal medvirke til brudd på disse. Kontraktsparten skal videre sørge for at arbeidernes lønn tilfredsstiller krav til minstelønn, at arbeidstid er i samsvar med gjeldende nasjonal lov, at arbeiderne har mulighet for tilstrekkelig hvile og at arbeidsavtaler er skriftlige på et språk arbeideren forstår. 

Avinor er omfattet av regelverket for offentlig anskaffelser. Gjennom dette regelverket er vi forpliktet til å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.  

Samarbeidsavtale om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet

Avinor har inngått samarbeidsavtale med Skatteetaten om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Formålet med avtalen er å etablere et løpende samarbeid som forsterker og utvider effekten av partenes tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet. Avtalen skal sikre at alle Avinors leverandører og underleverandører innen bygg og anlegg samt renhold, rettidig oppfyller sine lovmessige plikter.

I våre entreprisekontrakter stiller vi krav om at kontraktsparten og dennes underleverandører bidrar til seriøst arbeidsliv; herunder arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen.

Varslingskanal for ansatte

Avinors kanal for varsling av kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven kan benyttes av egne ansatte og ansatte hos våre kontraktsparter. 

Vi informerer om varslingskanalen på forskjellige språk ved oppslag på våre byggeplasser. I tillegg er det utformet et digitalt skjema via våre hjemmesider. Det kan varsles om eksempelvis svikt i sikkerhetsrutiner, mobbing og trakassering, arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljøloven etc.

Medlemskap 

Avinor er medlem av Etisk handel Norge. Etisk handel Norge er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder, også kalt etisk handel. Gjennom medlemskapet forplikter vi oss til å jobbe for bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter oss til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. 

Avinor er også medlem av Transparency International Norge. Som medlem bidrar Avinor til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Videre forplikter vi oss til å praktisere null-toleranse for alle former for korrupsjon i Avinor og til å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan Avinor jobber med å sikre menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden og hos våre forretningspartnere kan du rette disse til arkiv@avinor.no.