Avgifter

Avgifter for bruk av Avinors flyplasser og flysikringstjenester

Avinor driver 45 flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste. Som vederlag for disse tjenestene, betaler brukerne avgifter i tråd med gjeldende regelverk som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Lufthavnavgifter

Lufthavnavgiftene består av startavgift, passasjeravgift, sikkerhetsavgift, og ved enkelte flyplasser fakturerer vi også for resirkulering av avisingsvæske. Startavgiften beregnes på grunnlag av flyets  vekt, passasjeravgiften beregnes på grunnlag av avreiste passasjerer og sikkerhetsavgiften beregnes på grunnlag av antall passasjerer fratrukket antall transferpassasjerer på den aktuelle flygning. I hovedsak er avgiftene like ved alle flyplassene våre, men det er en rabatt på 30 % i startavgiften ved mange av de regionale flyplassene. 

Flysikringsavgifter

Flysikringsavgiftene består av underveisavgift for tjenester i luftrommet som Avinor er ansvarlig for, og terminalavgift for tårntjenester ved flyplassene våre. Underveisavgiften beregnes med utgangspunkt i flyets vekt kombinert med fløyet distanse, mens tårnavgiften beregnes med utgangspunkt i flyets vekt.

Andre offentlige avgifter

Avinor har fra 1. januar 2005 operert innenfor merverdiavgiftsloven. Alle innlandsflygninger får derfor et merverdiavgiftspåslag på 25 prosent i avgiftene. Påslaget gjelder ikke internasjonale flygninger.

Avinor krever inn et gebyr for behandling av passasjerklager på vegne av Flyklagenemnda. For 2017 er dette gebyr på 30 øre per avgiftspliktig passasjer.

For flygninger til Svalbard påløper det en miljøavgift på kroner 150,- per passasjer.

Toll- og Avgiftsdirektoratet krever inn  avgift på utslipp av NOx ved innlandsflygninger

Luftfartsavgifter

Startavgift per tonn MTOW (offshore)

Lufthavnavgifter20162017
Startavgift per tonn MTOW  
< 75 tonn6462
75-150 tonn3231
>151 tonn12,812,4
Passasjeravgift5449
Passasjeravgift transfer utland3535
Sikkerhetsavgift5665
Flysikringsavgifter20162017
TNC (OSL/BGO/SVG/TRD)*1787,431884,63
TNC øvrige lufthavner*1251,21320
Underveisavgift381,42430,06

*Per service unit =(MTOW/50)^0,7

  
Offshore avgifter20162017
Underveisavgift (offshore):  
< 8 tonn 795840
8-15 tonn11511217
> 15 tonn17691874
Startavgift per tonn MTOW (offshore)  
SVG/BGO/KSU/BNN/HFT/FRO  
< 15 tonn71596924
> 15 tonn97209417

 

 * Fra 2016 vil offshore flygninger ved øvrige lufthavner betale startavgift per tonn på lik linje med øvrige kommersielle flygninger.

Avgiftskalkulator

Her finner du en avgiftskalkulator.