Miljøvennlige valg

Det er viktig for Oslo lufthavn å ta vare på miljøet og være så klimavennlig som en flyplass kan være. Derfor tok vi en rekke grep for å redusere karbonfotavtrykket vårt under utbyggingen av nye Oslo lufthavn.

Tretak og passivhus-standard

Vi brukte en høy andel resirkulerte materialer, klimagassvennlig isolasjon og betong der deler av sementen er erstattet med gjenbrukt avfall.

Det mest synlige tiltaket var å bygge taket på den nye piren (Pir Nord) i tre, og ikke i metall. Tidligere har taket vært illustrert med blankt metall, men utfra blant annet miljøhensyn er det valgt et tak i tre i stedet.

Illustrasjon: Den nye piren, Pir Nord, har tretak. 

Å redusere energibehovet til drift av bygninger er en av de store utfordringene byggsektoren står overfor. Oslo lufthavn har tatt grep ved å bygge avgang- og ankomsthallen og Pir Nord som passivhus. De nye byggene er så energigjerrige at energiforbruket i drift er beregnet til halvparten av energiforbruket i den gamle terminalen.

Les mer om vårt fokus på miljøvennlig materiale.

Satser på kollektivtransport

Vi ønsket å fortsette arbeidet med og legge til rette for bruk av kollektivtrafikk til og fra flyplassen, og utvidet derfor jernbanestasjonen. Per 2016 er kollektivandelen på 70 %, som er den høyeste andelen i Europa. 

BREEAM-sertifiseres til «Excellent»

Den nye avgang- og ankomsthallen og Pir Nord sertifiseres til klasse «Excellent» i Breeam Bespoke. Dette er en anerkjent og mye brukt internasjonal miljøsertifiseringsordning for bygg. Mye bruk av takkonstruksjoner i tre og våre energiløsninger gir god uttelling under sertifiseringen.

Kloakk og snø som energikilde

Vi har bygget to nye, smarte energiløsninger som ikke er brukt ved noen andre flyplasser i verden, ved å utnytte lokale forhold til å gjenvinne energi.

Kloakk fra nordre deler av Ullensaker, Nannestad og Oslo lufthavn gjenvinnes og brukes til oppvarming. Snøen fra sist vinter brukes til å kjøle ned Pir Nord. Ingen flyplasser gjenvinner varme fra avløpsvann i så stort omfang som Oslo lufthavn, og det termiske snølageret er det eneste i verden.

Flyplassen har sitt eget fjernvarmeanlegg hvor fjernvarme produseres ved hjelp av miljøvennlig varmepumpeteknologi. Varmen fra renset avløpsvann er her energikilden. Distribusjonen av energi til de enkelte bygningene skjer gjennom et kulvertsystem med fjernvarme- og fjernkjøleledninger og overføres til byggene i lokale varmesentraler.

Beskytter grunnvannet

Om vinteren med frost og snø benyttes kjemikalier til å hindre glatte banearealer og is på fly. For å beskytte grunnvannet under flyplassen samles alt dette overvannet opp og ledes blant annet til Ullensaker kommunes renseanlegg.

I perioder med kraftig nedbør og mye avising har ikke renseanlegget kapasitet til å ta imot alt vannet. Da samles det i store bassenger og slippes porsjonsvis ut i kommunens renseanlegg.

Her blir overvannet renset sammen med øvrig kommunal kloakk. Når forurensningene i vannet blir brutt ned gjennom renseprosessen, øker temperaturen på vannet. Når avløpsvannet fra baneanleggene og kloakken er renset, «låner» Oslo lufthavn vannet fra kommunen og henter ut varmen fra vannet i en varmegjenvinningsstasjon.

Varmen brukes på to måter:

Den første er å dytte varmen tilbake inn i overvannet fra banearealene som går inn i renseanlegget. Dette øker temperaturen på vannet og gjør at nedbrytningshastigheten øker. Med andre ord øker vi kapasiteten til renseanlegget. Den andre er å overføre varmen fra det rensede avløpsvannet inn i fjernvarmeanlegget ved hjelp av varmepumpeteknologi.

I tillegg vil noe kjemikalieholdig overvann infiltrere i grunnen langs rulle- og taksebaner når snøen smelter. Dette renses naturlig i grunnen. Som et ledd i å beskytte grunnvannet er det boret ca 200 grunnvannsbrønner som inngår i flyplassens kontroll- og overvåkingsprogram.

Verdens første flyplass med snøkjøling

Hver vinter samles det opp enorme mengder snø på Oslo lufthavn. Snøen deles i to kategorier, ren og uren, det vil si om den er med eller uten kjemikalier fra baneavisning.

Den urene snøen samles opp, og når den smelter, går det forurensede vannet til kommunens renseanlegg og forvarmes av gjenvunnet varme. Den rene snøen får smelte på naturlig vis og synke ned i grunnen. På Oslo lufthavn er dette viktig for å opprettholde vannbalansen i grunnen. Det er en del av konsesjonskravene for å få drive flyplassen.

Men først samles den rene snøen opp i et stort snølager formet som et basseng. Når det er fullt dekkes bassenget med sagflis. Sagflis isolerer godt og gjør at vi kan ta vare på kulden som ligger i snøen og isen. Kulden fra smeltevannet utvinnes i en varmeveksler og overføres til det sentrale kjøleanlegget. Smeltevannet føres tilbake til lageret hvor det på nytt «varmeveksles» mot snø og is i snølageret for deretter å gjennomgå ny syklus med overføring av kulde mot sentralt kjøleanlegg. Energien i snøen og det kalde smeltevannet brukes til kjøle ned Pir Nord på varme dager.

Etter hvert som snøen og isen i snølageret smelter blir det et overskudd av rent smeltevann som slippes etter hvert i grunnen og bidrar til å opprettholde vannbalansen i grunnen.

Illustrasjon: 

Illustrasjon av Kent Ekström