Fakta og bakgrunn

Avinor fikk i 2016 oppdrag fra Samferdselsdepartementet å se om man kunne lage en ny lufthavn for å få mer plass til byutviklingen.

Det ble utredet to alternativer: Alternativ 1 innebar en sideforsyvning av rullebanen, og alternativ 2 innebar å flytte hele lufthavnen mot sør for å frigjøre arealer til byutvikling. Stortinget har gitt Avinor i oppdrag å gå videre med alternativ 2.

Bygging av en ny lufthavn i Bodø ble sluttbehandlet i Stortinget 19. juni 2017.

En analyse fra Nasjonal transportplan 2018-2029 viser at dette kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den nye lufthavnen er planlagt å ligge 900 meter sør for dagens rullebane. Det vil si at avstanden fra bysentrum øker, men Bodø lufthavn vil fortsatt være bynær.


Bakgrunn: Del av et byutviklingsprosjekt

I forbindelse med nedleggingen av Bodø flystasjon og Forsvarets påfølgende avhending av statens eiendommer, har Bodø kommune tatt initiativ til å flytte Bodø lufthavn og frigjøre sentrumsnære arealer til byutvikling. Den samfunnsøkonomiske gevinsten oppstår i hovedsak gjennom reduserte transportkostnader for befolkning og næringsliv sammenliknet med et alternativ der byutviklingen skjer lenger unna sentrum. Plasseringen av den nye lufthavnen medfører også betydelige støylettelser for befolkningen i Bodø, da den vil ligge på sørsiden av Rishaugen og dermed beskytte byen mot støy.

Avinor fikk i 2017 oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) om å fortsette arbeidet med planlegging av flyttingen av Bodø lufthavn med sikte på å fremme en konsesjonssøknad. Oppdraget inkluderte blant annet å utrede ulike alternativer for utforming, omfang, tilhørende infrastruktur o.l. for den nye lufthavnen.

Det er etablert et samarbeide mellom Bodø kommune, Forsvarsbygg og Avinor for å sikre god dialog mellom partene som er berørt i flyttingen av lufthavnen og frigivelse av areal til byutvikling. Dette er organisert som et program hvor partene har inngått en avtale som formaliserer samarbeidet. Blant annet skal det utarbeides en samlet finansieringsløsning.

Forutsatt at prosjektkostnaden er innenfor akseptable rammer og at finansieringen kan etableres i tide, er målet er at den nye lufthavnen skal åpne mellom 2024-2026, med en kapasitet på 2,3 millioner passasjerer.

Samfunnsmål

Avinor skal ved utvikling og etablering av ny lufthavn Bodø legge til rette for å frigjøre arealer for Bodø kommunes behov for byutvikling og bidra til å styrke regionens mulighet for videre utvikling. Lufthavnen skal være et regionalt knutepunkt for landsdelen og dekke de markedsmessige behov for flyruter, charter og frakt på en måte som bidrar til verdiskapning, næringsutvikling og bosetting.

Effektmål

Ny lufthavn Bodø skal ha:

 • Totalkapasitet på 2,5 millioner passasjerer og mulighet for dobling av kapasiteten i et 50 årsperspektiv
 • Positivt driftsresultat i 2026
 • 20% vekst i kommersielle inntekter i 2026 sammenlignet med siste driftsår på eksisterende lufthavn (måltall: 75 kr pr pax)
 • 10% reduksjon i enhetskostnader innen plass, brann, redning i 2026 sammenlignet med siste driftsår på eksisterende lufthavn
 • Gode passasjerløsninger som gir en servicegrad på 4,20 på ASQ målinger i 2026
 • Gode operative løsninger for våre samarbeidspartnere (flyselskaper og handling) som gir en punktlighet på minimum 99% (for forhold Avinor kan påvirke)
 • Lufthavnen skal ha gode muligheter for fleksibleløsninger, spesielt knyttet til trafikkavvikling og logistikkløsninger
 • Terminalbygget skal planlegges med en mulighet for elastisitet som ivaretar trinnvis utvikling i tråd med endrede behov
 • Lufthavnen skal ved ferdigstillelse være Norges mest moderne lufthavn med høy grad av automasjon og robotisering.
 • Ny lufthavn skal bidra til redusert klimagassutslipp innen luftfart

Arkitektur og utforming

 • Bygningen skal ha fokus på funksjonalitet og effektiv drift.
 • Bærekraft og miljøpåvirkning i utbygging er viktig.
 • Plassering og utforming av lufthavnen skal ta hensyn til værmessige utfordringer og turbulens.

«Verdens smarteste lufthavn»

 • Den nye lufthavnen vil være nyskapende og ha innovative løsninger, som automatisering av driftsfunksjoner og passasjerprosesser, vintervedlikehold, energi og ytre miljø
 • Nye Bodø lufthavn skal være et utstillingsvindu for fremtidsrettede løsninger som senere kan brukes på andre lufthavner.
 • Det skal er tett samarbeid med Bodø kommune og SMART-by-konseptet om felles bærekraftige løsninger.
 • Det skal søkes samarbeid med innovative fagmiljøer om utvikling av gode fremtidsrettede løsninger.