Fakta og bakgrunn

Avinor fikk i 2017 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å fortsette arbeidet med å planlegge flyttingen av Bodø lufthavn. Dette med den hensikt å tilrettelegge for byutvikling gjennom å fristille sentrumsnære arealer ved eksisterende lufthavn.

I valgt alternativ er det planlagt å flytte lufthavnen omtrent 900 meter sør for dagens rullebane. Det vil si at avstanden fra bysentrum øker, men Bodø lufthavn vil fortsatt være bynær.

Samfunnsmål

  • Avinor skal ved utvikling og etablering av en ny lufthavn i Bodø legge til rette for å frigjøre arealer for Bodø kommunes behov for byutvikling og bidra til å styrke regionens mulighet for videre vekst
  • Lufthavnen skal være et regionalt knutepunkt for landsdelen og dekke de markedsmessige behov for flyruter, charter og frakt på en måte som bidrar til verdiskapning, næringsutvikling og bosetting

Effektmål

Ny lufthavn Bodø skal ha:

  • Kapasitet som i utgangspunktet er tilstrekkelig 20 år frem i tid
  • Gode passasjerløsninger
  • Værmessig tilgjengelighet på minst 99 %
  • Effektiv lufthavndrift

Resultatmål

Målene for prosjektet er:

Helse, miljø og sikkerhet

Prosjektet har en nullvisjon hva gjelder skader og alvorlige hendelser på mennesker, miljø og materiell.

Kostnad

Prosjektet har som mål å gjennomføres til en kostnad lavere enn styringsrammen.

Kvalitet

Klima og miljø: Prosjektet skal medføre reduserte driftsrelaterte CO2-utslipp fra luftfart i Bodø. I dette ligger utslipp knyttet til drift og transport til og fra lufthavnen, samt operatørene. Prosjektet skal også søke å minimere utslipp knyttet til anleggsarbeidene, samt løsninger og materialvalg.

Terminalbygget er planlagt sertifisert i henhold til BREEAM Excellent. Anleggsarbeidene planlegges sertifisert i henhold til CEEQUAL

Fleksibilitet: Lufthavnen skal være tilrettelagt for at senere utvidelser kan skje på en kostnadseffektiv måte, slik at kapasiteten kan dobles i et femtiårs perspektiv.

Utstillingsvindu - smart lufthavn: Lufthavnen skal være Norges mest moderne lufthavn, med høy grad av innovative og automatiserte løsninger.

Arkitektur: Arkitekturen skal gjenspeile regionens særegenheter, naturen og lyset.

Tid

Ny lufthavn er planlagt åpnet for regulær trafikk innen 1. halvår 2027 under den forutsetning at finansiering vedtas innen utgangen av 2021 og at Forsvaret avvikler aktivitet og gjør arealene tilgjengelig som planlagt.