Miljøarbeid

Miljøpolicy: Avinor skal forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten.

 Avinor er på konsernnivå sertifisert etter krav i ISO 14001 og Flesland jobber i henhold til denne. Det innebærer systematisk arbeid, for oppnåelse av Avinors miljømål og i tråd med Avinors miljøpolicy. Bergen lufthavn har en egen miljøhandlingsplan som oppdateres årlig. Miljøhandlingsplanen beskriver lufthavnens egne miljømålsettinger som baseres på konsernets sentrale målsettinger innen miljø. Avinor har definert tre fokusområder innen miljø der vi skal ha uttalte målsettinger basert på lufthavnens lokale utfordringer. Fokusområder er:

  • Klima

  • Støy

  • Vann og grunn

Klima

Flesland jobbar systematisk med klimaspørsmål og har en klar målsetting å redusere egne klimagassutslipp.

Siden 2014 har vi vært sertifisert i flyplassenes internasjonale klimasertifiseringsordning Airport Carbon Accreditation.

Årlig sertifisering hjelper lufthavnen til et systematisk og dokumentert arbeid. Siden 2012 har lufthavnen kontinuerlig redusert utslipp av klimagasser. Lufthavnen besluttet  i 2016 å søke for nivå 3+ fra 2017. Det innebærer at vi i klimaregnskapet også inkluderer tilbringertjeneste og flytrafikk opp til 3000 fot inklusiv bakkevirksomhet på flyside. Sertifiseringen betyr at klimaregnskapet og -arbeidet ellers, er gransket av et kontrollorgan som garanterer for at arbeidet er utført på en korrekt måte og at vi har en godkjent reduksjon. 

Tilbringertjeneste

Tilbringertjeneste står for en stor del av lufthavnens klimagassutslipp og består av bybane, buss, taxi, privatbil, leiebil, sykkel og fotgjengere. Kollektivdelen er definert som bybane, buss og taxi.

Kollektivandelen ved flyplassen er 42 prosent i 2017. Dette var tidligere målet for 2020 og følgelig har lufthavnen i 2017 justert målet til 50 prosent kollektivandel i 2020. Bybanen er sentral for å nå dette målet. Siden åpningen av Bybanen våren 2017 har Bybanen hatt hurtig økende popularitet.

 

Flytrafikken

Luftfarten står for størsteparten av klimagassutslippene fra flyplassen. De seneste årene har luftfarten fra Flesland redusert utslipp med ca 10 prosent. Dette til tross for at antall reisende eromtrent det samme. Modernisert flyflåte og fullere fly er hovedårsaken til nedgangen. For å sikre fortsatt nedgang av klimagassutslippene er det i Avinor en strategisk beslutning å innføre biofuel til luftfarten. Oslo lufthavn var den første flyplassen som startet med faste leveranser av biofuel. Da den nye terminalen åpnet på Flesland i august 2017 ble Bergen lufthavn den andre lufthavnen i Norge og fjerde i verden som innførte faste leveranser av biofuel. Nå har alle flyselskap på Flesland tilgang til biobrensel og dette åpner for nye muligheter for alle passasjerer som ønsker å påvirke sitt eget klimaavtrykk og reise med et lavt utslipp. Spør etter muligheten hos ditt flyselskap. Bruk det flyselskapet som tilbyr denne muligheten.

 

Støy

Forurensingsforskriften beskriver lovmessige forhold til støy. Dette ivaretas gjennom arbeid etter T-1442 som er veileder for kommunens arealplanlegging. Forskriften pålegger lufthavnen å utarbeide et støykart som oversendes berørte kommuner for innarbeidning i kommunens arealplandel. Lufthavnen kan her også få egne pålegg å følge opp mot boliger som får påvist innendørs støynivå over Lden >42dB. Forskriften er tydelig på at støy skal beregnes. Målinger utføres dersom det er behov for avgjørelser av prinsipiell betydning eller som kontroll dersom anleggseier mener at det behov.

Lufthavnen har arbeidet mye med å finne nye start- og landingsprosedyrer for offshore helikopter. Arbeidet ble startet opp i januar 2016.

 

Vann og grunn

Bergen lufthavn har en "resipientbasert utslippstillatelse". Det betyr at vi ikke har begrensinger i mengden kjemikalier vi kan benytte ved for eksempel avisingsaktivitet eller brannøvelser. Men vilkåret er at resipienten det vil si vannkilden (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde) ikke skal ta skade av vårt utslipp. Det er vårt ansvar å kontrollere dette, og det kreves en omfattende miljøovervåking.

 

Lufthavnen har også et eget utslippspunkt i Raunefjorden der glykolholdig overflatevann slippes ut på 40 m dybde.

Miljøovervåking

Bergen lufthavn har et omfattende miljøovervåkingsprogram på Flesland. Gjennom hele året kontrolleres resipienter rundt lufthavnen. Hensikten er å overvåke tilstanden i Langavatn, Lønningsbekken og Fleslandselven, slik at vår drift som for eksempel avising av baner og fly ikke skader resipienter.

Raunefjorden kontrolleres gjennom deltakelse med egne punkter i Byfjordsundersøkelsen.

Hvert tredje år har vi en omfattende biologisk undersøkelse som gir status for vassdragene. Undersøkelser fra 2012 viste at avisingsaktiviteten ved flyplassen ikke påvirker Raunefjorden målbart.

 

Energi

Bergen lufthavn Flesland har et energimålesystem der 100 % av elforbruket er dekket med egne målere for en god oppfølging av alt energiforbruk.

Denne informasjonen brukes til å justere og optimalisere driften av varme, ventilasjon og andre systemer som bruker strøm eller fjernvarme. I tillegg gir faktiske forbrukstall et godt beslutningsgrunnlag for investeringer, og evaluering av gjennomførte tiltak.

Spørsmål om miljø?
Peter Holmkvist
Fagansansvarlig ytre miljø +47 670 31119