Miljøarbeid

Visste du at Bergen lufthavn Flesland har hatt kontinuerlig reduksjon av egne utslipp de siste seks årene?

Avinor er på konsernnivå sertifisert etter krav i ISO 14001 og Bergen lufthavn Flesland jobber i henhold til denne. Det innebærer systematisk arbeid, for oppnåelse av Avinors miljømål og i tråd med Avinors miljøpolicy. Bergen lufthavn har en egen miljøhandlingsplan som oppdateres årlig. Miljøhandlingsplanen beskriver lufthavnens egne miljømålsettinger som baseres på hele konsernets målsettinger. Avinor har definert fire fokusområder innen miljø der vi har uttalte målsettinger basert på lufthavnens lokale utfordringer. Fokusområdene er:

  • Klima
  • Støy
  • Vann og grunn
  • Energi

Klima

Konsernmål klima

Avinor skal innen 2020 halvere egne totale kontrollerbare klimagassutslipp sammenlignet med 2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken.

De samlede CO2-utslippene fra global luftfart er på 811 millioner tonn. Dette utgjør 2% av globale CO2-utslipp (kilde:IATA).

Flesland jobber systematisk med klimaspørsmål gjennom miljøhandlingsplanen. Klimamålsetting for lufthavnen er delt opp i årlige utslippstak som lufthavnen ønsker å oppnå. For å ha kontroll på utslipp fører vi klimaregnskap.

Som eksempel på fysiske tiltak har vi i 2017 introdusert biodiesel på lufthavnen. Først ut var flybusser på flyside. Det ble i løpet av året brukt 9475 liter biodiesel, hvilket tilsvarer utslippsreduksjon med ca 25 tonn CO2. Ved åpningen av den nye terminalen ble også biodrivstoff tilgjengelig for luftfarten i Bergen.

Siden 2014 har vi vært  ACA-sertifisert, Airport Carbon Accreditation er en  internasjonal klimasertifiseringsordning for flyplasser.

Lufthavnen ble i 2018 akkreditert for høyeste nivå, 3+ klimanøytral. Klimanøytralitet oppnås gjennom kjøp av klimakvoter for utslippene fra drift av lufthavnen. Klimaregnskapet inkluderer all bakkevirksomhet på flyside, tilbringertjeneste og all flytrafikk opp til 3000 fot. Det er ikke kompensert for flytrafikk eller tilbringertjeneste.

Tilbringertjeneste

Tilbringertjeneste står for en stor del av lufthavnens klimagassutslipp og består av bybane, buss, taxi, privatbil, leiebil, sykkel og forgjengere. Kollektivdelen er definert som bybane og buss.

Kollektivandelen ved flyplassen var 42 prosent i 2017. Målsetting er 50 prosent kollektivandel i 2020. Bybanen er sentral for å nå dette målet, og var viktig ved  byggingen av det nye terminalbygget.

Flytrafikken

Luftfarten står for størsteparten av klimagassutslippene fra lufthavnen. De siste årene har flytrafikken fra Flesland redusert utslipp med ca 10 prosent.  Dette til tross for at antall reisende er omtrent uendret fra år til år. Mer moderne og fullere fly er hovedårsakene til reduksjonen i utslippene. For å sikre fortsatt reduksjon i klimagassutslippene er det en strategisk beslutning å innføre biofuel i luftfarten. Da den nye terminalen åpnet på Flesland i august 2017, ble Bergen lufthavn den andre lufthavnen i Norge, og fjerde i verden, som innførte faste leveranser av biofuel. Nå har alle flyselskap på Flesland tilgang, og dette åpner for nye muligheter for alle passasjerer som ønsker å påvirke sitt eget klimaavtrykk og reise med et lavt utslipp.

illustrasjon flyStøy

Fly- og helikoptertrafikken skaper støy.  Bergen lufthavn jobber kontinuerlig med støyforebyggende arbeid. Vi har utarbeidet en handlingsplan mot støy i henhold til Forurensingsforskriften.

Forurensingsforskriften beskriver lovmessige forhold til støy. Dette ivaretas gjennom arbeid etter T-1442 som er veileder for kommunens arealplanlegging. Forskriften pålegger lufthavnen å utarbeide et støykart som oversendes berørte kommuner for innarbeidning i kommunens arealplandel. Lufthavnen kan her også få egne pålegg å følge opp mot boliger som får påvist innendørs støynivå over Lden >42dB. Forskriften er tydelig på at støy skal beregnes. Målinger utføres dersom det er behov for avgjørelser av prinsipiell betydning eller som kontroll dersom anleggseier mener at det behov.

Støykartlegging – Bergen  lufthavn 2017-2028

Støyhandlingsplan – Bergen lufthavn 2018-2023

Lufthavnen har arbeidet mye med å finne nye start- og landingsprosedyrer for offshore-helikopter. Arbeidet ble startet opp i januar 2016. Lufthavnen har underveis hvert i dialog med kommuner, operatører, flysikring, og ikke minst prøvd å bruke informasjon fra henvendelser for å belyse belastede områder. Som grunnlag for arbeidet ble det lagt frem fire prinsipper som Avinor har styrt etter ved ulike valg. Dette har vært viktig del av løsningen for å sikre at resultatet er basert på en objektiv faktabasert håndlegging. Konsept er presentert for kommuner og operatører og de nærmeste naboene.

 

  1. Jevn fordeling av helikoptertrafikken (Inn- og utflyging over ulik område)

  2. Traséene legges til områder med minst mulig bebyggelse (Mest mulig over vann)

  3. Vi skjermer skoler og barnehager

  4. Ankomst på 3000 fot og 120 knop

 

Det planlegges for å begynne testtrafikk fra august måned 2018. Først prosedyre å testes vil bli ankomst sør, rød linje. Test vil begynne med enkelte helikopter og økes deretter. Konseptløsning vil redusere antall beboere direkte under trasé med over 30%.

Vann og grunn

Utslippstillatelse

Bergen lufthavn har en "resipientbasert utslippstillatelse". Det betyr at vi har tillatelse til å bruke kjemikalier med vilkåret at resipienten, det vil si vannkilden (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde) ikke skal ta skade av vårt utslipp. Det er vårt ansvar å kontrollere dette og det kreves en omfattende miljøovervåking. Lufthavnen har et eget utslippspunkt i Raunefjorden der glykolholdig overflatevann slippes ut på 40 m dybde.

Miljøovervåking

Bergen lufthavn har et omfattende miljøovervåkingsprogram på Flesland. Gjennom hele året kontrolleres resipienter rundt lufthavnen. Hensikten er å overvåke tilstanden i Langavatn, Lønningsbekken og Fleslandselven, slik at avisingskjemikalier vi bruker på baner og fly ikke skader resipienter.

Raunefjorden kontrolleres gjennom deltakelse med egne punkter i Byfjordsundersøkelsen. Hvert tredje år har vi en omfattende biologisk undersøkelse som dokumenterer status i vassdragene.

Siste undersøkelser viste at avisingsaktiviteten ved flyplassen ikke påvirker Raunefjorden målbart.

Energi

Konsernmål energi: Avinor skal redusere innkjøpt energi med 25 % innen 2020 sammenlignet med energiforbruket på bygg og anlegg i 2012.

Bergen lufthavn jobber med å innføre energiledelsesystem etter ISO-standard. Lufthavnen har har et omfattende energimålesystem der 100 % av elforbruket er dekket med egne målere for en god oppfølging av alt energiforbruk.

Energiledelse innebærer at vi kontinuerlig bruker informasjonen til å justere og optimalisere driften av varme, ventilasjon og andre systemer som bruker strøm eller fjernvarme. I tillegg gir korrekte forbrukstall et godt beslutningsgrunnlag for investeringer, og evaluering av gjennomførte tiltak.

Les mer om miljø.

illustrasjon flytårn

Spørsmål om miljø?
Peter Holmkvist
Fagansansvarlig ytre miljø +47 670 31119