Miljøarbeid

Visste du at Bergen lufthavn Flesland har hatt kontinuerlig reduksjon av egne utslipp de siste fem årene?

Avinor skal forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten. Bergen lufthavn Flesland har tre hoved-fokusområder innen miljø med målsettinger basert på lufthavnens lokale utfordringer:

     • Klima

     • Støy

     • Vann og grunn

Klima

Flesland jobbar systematisk med klimaspørsmål og har en målsetting om å redusere egne klimagassutslipp.

Tilbringertjeneste

Tilbringertjeneste står for en stor del av lufthavnens klimagassutslipp og består av bybane, buss, taxi, privatbil, leiebil, sykkel og fotgjengere. Kollektivdelen er definert som bybane, buss og taxi.

Vi har et mål om 50 prosent kollektivandel, i 2017 var andelen på 42 prosent. Bybanen er sentral for å nå målet. Siden åpningen av Bybanen våren 2017 har Bybanen hatt hurtig økende popularitet og passasjertallene er stadig økende.

Flytrafikken

Luftfarten står for størsteparten av klimagassutslippene fra flyplassen. De sisteillustrasjon fly årene har luftfarten fra Flesland redusert utslippene med ca 10 prosent. Dette til tross for at antall reisende er omtrent det samme fra år til år. Mer  moderne og fullere fly er de viktigste årsakene til nedgangen.

For å sikre fortsatt reduksjon i klimagassutslippene er det en strategisk beslutning å innføre biofuel i luftfarten. Da den nye terminalen åpnet på Flesland i august 2017, ble Bergen lufthavn den andre lufthavnen i Norge, og fjerde i verden, som innførte faste leveranser av biofuel. Nå har alle flyselskap på Flesland tilgang, og dette åpner for nye muligheter for alle passasjerer som ønsker å påvirke sitt eget klimaavtrykk og reise med et lavt utslipp.

Støy

Lufthavnen har arbeidet mye med å finne nye start- og landingsprosedyrer for offshorehelikopterne. Arbeidet ble startet opp i januar 2016. Støysonekartene ligger her. Forurensingsforskriften ivaretas gjennom arbeid etter T-1442 som er veileder for kommunens arealplanlegging. Forskriften pålegger lufthavnen å utarbeide et støykart som oversendes berørte kommuner for innarbeidning i kommunens arealplandel. Lufthavnen kan her også få egne pålegg å følge opp mot boliger som får påvist innendørs støynivå over Lden >42dB. Forskriften er tydelig på at støy skal beregnes. Målinger utføres dersom det er behov for avgjørelser av prinsipiell betydning eller som kontroll dersom anleggseier mener at det behov.

Vann og grunn

Bergen lufthavn har et omfattende miljøovervåkingsprogram. Gjennom hele året kontrollerer vi vann og vassdrag (såkalte resipienter) rundt lufthavnen. Hensikten er å overvåke tilstanden i Langavatn, Lønningsbekken og Fleslandselven, slik at vår drift som for eksempel avising av baner og fly ikke skader miljøet rundt oss.

Viste du for eksempel at vi har bygget en fisketrapp under rullebanen der ørreten går opp for å gyte? Vi overvåker og tar vare på både naturen og dyrelivet rundt oss.

illustrasjon fisk

Miljøovervåking

Bergen lufthavn har en "resipientbasert utslippstillatelse". Det betyr at vi ikke har begrensinger i mengden kjemikalier vi kan benytte ved for eksempel avisingsaktivitet eller brannøvelser. Men vilkåret er at resipienten det vil si vannkilden (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde) ikke skal ta skade av vårt utslipp. Det er vårt ansvar å kontrollere dette, og det kreves en omfattende miljøovervåking.

illustrasjon fisk

Hvert tredje år har vi en omfattende biologisk undersøkelse som gir status for vassdragene. De siste undersøkelsene viser at avisingsaktiviteten ved flyplassen ikke påvirker Raunefjorden målbart.

 

Energi

Bergen lufthavn Flesland har et energimålesystem der hundre prosent av forbruket er dekket med egne målere. Denne informasjonen brukes til å justere og optimalisere driften av varme, ventilasjon og andre systemer som bruker strøm eller fjernvarme. I tillegg gir faktiske forbrukstall et godt beslutningsgrunnlag for investeringer og evaluering av gjennomførte tiltak.

Siden 2012 har Bergen lufthavn kontinuerlig redusert utslipp av klimagasser. Siden 2014 har vi vært sertifisert i flyplassenes internasjonale klimasertifiseringsordning Airport Carbon Accreditation (ACA). Lufthavnen besluttet  i 2016 å søke for neste nivå. Dette innebærer at vi i klimaregnskapet også inkluderer tilbringertjeneste og flytrafikk samt bakkevirksomhet på flyside. Sertifiseringen betyr at klimaregnskapet og -arbeidet ellers, blir gransket av et kontrollorgan som garanterer for at arbeidet er utført på en korrekt måte, og at reduksjonen blir godkjent. Les mer om miljø.

illustrasjon flytårn

Spørsmål om miljø?
Peter Holmkvist
Fagansansvarlig ytre miljø +47 670 31119