Biologisk Mangfold

Biologisk mangfold

Vi bevarer det biologiske mangfoldet ved å hindre spredning av og bekjempe uønskede (svartelistede) arter, og ved å ta vare på truede (rødlistede) arter.

Bergen lufthavn Flesland ligger vakkert til ved Raunefjorden. Flyplassområdet har en god del kystfuruskog der også et havørnpar, Avinora og Romeo, har et rede. Vi ønsker å drive bærekraftig og minimere skadelige virkninger på våre nærområder. Lufthavnen ble i 2012 undersøkt for biologisk mangfold der flere naturtyper kunne avdekkes.

Europeisk ål er en truet art. Bestanden er i dag 1%  av bestanden i 1980. Den er funnet i alle vassdragene rundt lufthavnen – Langavann, Fleslandselven og i Lønningsbekken. Les mer om europeisk ål.