Konsulenttjenester

Vi har eksperter innen systemer, teknologi, regelverk og prosedyrer, trening, sikkerhetsstyring og luftromsdesign.

Avinor Flysikring tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester til flere kundegrupper.

Vi har erfaring fra store og kompliserte luftromsendringer, større anleggsarbeider på flyplasser, utskifting eller utplassering av nye systemer og gjennomføring av treningsprogrammer og sikkerhetsvurderinger i forbindelse med slike prosjekter.

Konsulenttjenestene kan leveres som enkeltstående oppdrag der dette passer eller tjenestene kan tilbys kunden som en samlet prosjektløsning der Avinor Flysikring AS tar ansvaret for helheten i leveransen og styrer prosjektet fra oppstart til operativ drift.

Luftromsdesign

Vi har inngående kunnskaper om norsk luftrom og topografi og kan utarbeide løsningsforslag for utforming av luftrom og prosedyrer for å sikre en hensiktsmessig trafikkavvikling til og fra en eller flere lufthavner. Ved større og mer komplekse endringer kvalitetssikres løsningene gjennom bruk av simulatorer i forkant av implementeringen. Vi legger moderne designkriterier til grunn for vår luftromsdesign som ivaretar hensynet til både flysikkerhet, støy og utslipp av klimagasser.

Inn- og utflygingsprosedyrer

Gjennom vår interne underleverandør i Avinor AS tilbyr vi beregning av inn- og utflygingsprosedyrer for lufthavner som er integrert med løsningene for luftromsdesign. Avinors kunngjøringsavdeling forestår også kartproduksjon og kunngjøring til luftromsbrukerne i tråd med luftfartsmyndighetenes krav.

Flysikringssystemer

Avinor – Flysikring AS tilbyr en rekke tjenester knyttet til prosjektering, anskaffelse og drift av utstyr for kommunikasjon, navigasjon, og overvåking. Vi har også ekspertise innenfor fremvisersystemer og dataprosessering.  Vi kan levere komplette løsninger til våre lufthavnkunder der Avinor Flysikring AS kan tilby en komplett løsning fra beslutning om anskaffelse frem til godkjenning og drift.

Lufthavnprosjekter

Det er ofte behov for å gjennomføre større eller mindre endringer av lufthavnenes fysiske utforming og infrastruktur. Slike prosjekter har vanligvis konsekvenser for lufthavnens operative drift, både flyoperativt og systemteknisk. Avinor – Flysikring AS kan tilby helhetlige prosjektløsninger for denne type endringer på en lufthavn.

En helhetlig tilnærming ivaretar flysikkerheten i anleggsperioden, minimerer de negative konsekvensene for selve trafikkavviklingen og sikrer at gjensidige avhengigheter er ivaretatt gjennom hele prosjektet.

Sikkerhetsstyring

Vi har ekspertise på sikkerhetsarbeid og metoder for sikkerhetsanalyser. Vi kan tilby støtte til enkeltanalyser for våre kunder eller sikkerhetsvurderinger som en integrert del av en prosjektgjennomføring.  Vi har erfaring med metodisk og proaktivt sikkerhetsarbeid der forhold som rapporteringskultur, oppfølging av hendelser, overføring av erfaringer og sikkerhetsforbedring står sentralt

Flyværtjeneste

I vår fagstab har vi meteorologer med operativ erfaring fra flyværtjeneste. Vi kan utforme løsningsforslag til lokal organisering av værobservasjonstjenesten på lufthavnen og instrumentering.

Vi kan tilby nødvendig faglig støtte til lufthavnene i kompetanseoppbygging for personalet og påfølgende vedlikehold av kunnskaper, ferdigheter og håndbøker for værobservasjonstjeneste. Vår systemdriftorganisasjon kan i tillegg støtte lufthavner med prosjektering, anskaffelse, installasjon og drift av instrumenter til bruk i flyværtjenesten. 

Spørsmål om Avinors Flysikrings tilbud?
Håkan Olsson