ofte stilte spørsmål

This page is only available in Norwegian
Slik kan den nye flyplassen bli seende ut. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.

På denne siden vil du finne spørsmål og svar om den nye flyplassen i Mo i Rana.

Hva er status i prosjektet nå?  
Sist oppdatert 28.04.23:

I juni 2022 godkjente ESA at Avinor kan finansiere ny flyplass i Mo i Rana med støtte fra den norske stat og Rana kommune. Dermed kunne Avinor måneden etter tildele de første kontraktene for forberedende arbeid. Dette arbeidet har nå startet opp. Samme måned ble kontrakten for totalentreprenør tildelt, og AF Gruppen fikk jobben om å bygge selve flyplassen. 

Byggearbeidene startet 6. september 2022. Det er PK Strøm som har fått tildelt kontrakten for anleggveiene, som forventes ferdigstilt etter sommeren 2023. Oppdraget med ledningnettet er det Tore Løkke som har fått. 

Avinor og AF Gruppen sitter i sluttforhandlinger angående samspillenterprisen for Ny lufthavn Mo i Rana. I midten av april 2023 ble det undertegnet en delkontrakt som sikrer arbeid gjennom sommerseongen 2023. 

Hvorfor mener Avinor at det skal bygges en ny flyplass på Mo i Rana?  
Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å anlegge en ny flyplass i Mo i Rana. Flyplassen skal gi et godt og styrket samferdselstilbud til storsamfunnet på Helgeland, og skape et løft for næringslivet i regionen. Under hele utbyggingsperioden skal Avinor jobbe med både Rana kommune, Polarsikelen lufthavnutvikling AS (PLU), og resten av lokalsamfunnet om å utvikle en effektiv, moderne og fremtidsrettet lufthavn.  

Vi gleder oss til å bygge den nye storflyplassen på Helgeland! 

Hvor lenge blir det drift på den gamle flyplassen og vil driften overlappes?  
Det blir drift på den gamle flyplassen helt frem til den nye er klar og starter operativ drift. I en periode vil det være prøvedrift på den nye lufthavnen, og da samkjøres lufthavnene. Etter dette vil den gamle lufthavnen avvikle driften og legges ned. 

Hvordan skal den nye flyplassen finansieres?  
Den nye lufthavnen skal finansieres som et spleiselag mellom stat, kommune og lokalt næringsliv. 

Den 23. Juni 2022 konkluderte ESA offisielt med at finansiering av ny flyplass i Mo i Rana er i tråd med EØS-avtalens regler for statstøtte. Rollen til ESA er nettopp å avklare at land innenfor EØS ikke driver ulovlig statsstøtte. 

Byggingen av den nye flyplassen har en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner. Staten vil bidra med 2,7 milliarder til prosjektet, kommunen bidrar med 450 millioner, mens lokalt næringsliv og private givere bidrar med 150 millioner kroner. 

Når ble det besluttet at flyplassen skulle bygges?  
I 2014 fikk Avinor i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utarbeide et forprosjekt med tilhørende konsesjonssøknad. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2015. I 2020 ga Samferdselsdepartementet Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av flyplassen. Dette innbar blant annet å forhandle frem avtale om lokal finansiering, å oppdatere eget forprosjekt fra 2015 og vurdere relevante deler av Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) sitt forarbeid, herunder konkurransegrunnlag og gjennomførte anbudsprosess.  

Prosjektet har gjennomgått en ekstern kvalitetssikring (KS2) innenfor ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.   
 
Den 23. Juni 2022 godkjente ESA at Avinor kan finansiere den nye flyplassen med støtte fra staten og Rana kommune.  
 
Etter en lang og grundig evalueringsprosess var det AF Gruppen Norge AS som den 18. august 2022 fikk oppdraget med å bygge ny flyplass i Mo i rana som totalentreprenør. 

Hvem besluttet at flyplassen skulle bygges?  
Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Avinor oppdraget å bygge ny flyplass i Mo i Rana.

Hvorfor kan ikke den eksisterende flyplassen benyttes?  
Den eksisterende flyplassen er omgitt av høye fjell, noe som gir flere utfordringer for inn- og utflyvninger. Dermed er den ikke egnet for lengre rullebane og større fly. Bakgrunnen for å bygge ny flyplass er et ønske om å styrke samferdelstilbudet og næringslivet på Helgeland gjennom en lengre rullebane, som gjør det mulig å tilby direkteruter til Oslo og sør-Europa. 

Hvilke kapasitetsutredninger er gjort?  
Det er gjort mange markedsundersøkelser for å kartlegge trafikkgrunnlaget og behovet for en storflyplass med lengre rullebane både i regi av Avinor, Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) og Samferdselsdepartementet. 

Det er bestemt av Stortinget at det skal bygges en flyplass som kan ivareta regions langsiktige behov med en rullebane på 2200-2400 meter, og den nye flyplassen er dimensjonert for å ivareta større fly som kategori C (737) og muligens kategori E fly.  

Avinor vil i samspillfasen med entreprenør optimalisere prosjektet slik at behovene blir ivaretatt på en god måte innenfor kostnadsmålet og kostnadsrammen som Stortinget har satt. 

Hva blir passasjerkapasiteten på flyplassen?  
Prosjektpremisser fra 2020 angir at ny lufthavn Mo i Rana skal dimensjoneres for 196 000 passasjerer i åpningsåret, med en økning til 220 000 i løpet av en horisont på 15 år. Dimensjonerende tall er hentet fra forprosjektrapporten fra 2015. 

Når er første spadetak? 
De forberedene arbeidene, som er å få på plass anleggsveier, utslippsledning og samspillsrigg, startet høsten 2022. 

Hvordan blir jeg som nabo berørt av utbyggingen? 
Det kan du lese om på siden "for våre naboer". 

Hvordan kommer jeg i kontakt med utbyggingsorganisasjonen hvis jeg har en klage? 
Send oss en e-post på nyflyplassmoirana@avinor.no, så hjelper vi deg videre. 

 

Spørsmål stilt under nabomøtet 25.10.2020

Fagerliveien er skadet av anleggstrafikk, når skal Fagerliveien repareres?
I den grad prosjektet skader veien vil det bli reparert.

Kan beboere kreve rystelsesmålere?
Prosjektet gjennomfører en vurdering av hvor det skal etableres rystelsesmålere. Dersom du har en bekymring kan du ta kontakt, så vil prosjektet vurdere behovet.

Sprenging ved Skuggheia - vil beboere bli varslet? 
Entreprenørene har gjennomgått sine rutiner for varsling. Du kan også melde deg på spregningsvarsel, se hvordan på denne siden. 

Anleggstrafikk kjører for fort på Granheiveien. 
Bekymringen er formidlet. Anleggstrafikken skal kjøre etter forholdene, slik at ikke farlige situasjoner oppstår.

Kosting/vanning ifm støvfjerning av Fagerliveien etterlyses.
Entreprenøren skal koste/vanne på Fagerliveien ved behov. Dette følges opp internt i prosjektet.

Vil kart og tegninger legges ut på Avinors hjemmeside?
Kart, tegninger og annen relevant informasjon vil legges ut fortløpende på siden "for naboer".

Hva vil bli høyde på rullebanen? 
Planlagt høyde er ca. 150 moh. stiger mot øst.

Hvordan få invitasjoner til fremtidige nabomøter? 
Send oss en e-post til nyflyplassmoirana@avinor.no, så skriver vi deg opp på invitasjonslisten.