Klimagassutslipp fra lufthavndriften

This page is only available in Norwegian

De største utslippene fra Avinors drift kommer fra forbruk av drivstoff til egne kjøretøy, etterfulgt av energiforbruk (inkluderer elektrisitet, fjernvarme og annen termisk energi) og tjenestereiser med fly og bil. Andre utslippskilder som inngår blant Avinors egne er kjemikalier til baneavising og brannøvingsfelt. Utslippene fra Avinors virksomhet avhenger sterkt av værforholdene i vinterhalvåret, som følge av behov for snøbrøyting, oppvarming og forbruk av avisingskjemikalier. Bruk av elektriske biler samt innfasing av biodiesel har redusert Avinors klimagassutslipp de siste årene. Avinor utarbeider klimaregnskap i henhold til «The Greenhouse Gas Protocol», og kjøper klimakvoter for å kompensere for egne utslipp.

Airport Carbon Accreditation (ACA) er en bransjeordning som lufthavnoperatører kan akkreditere seg i. Hensikten med ordningen er å redusere klimagassutslipp fra lufthavner verden over. I Avinor har Oslo lufthavn, Trondheim lufthavn og Kristiansand lufthavn har vært akkreditert i ordningen fra starten i 2009. Bergen lufthavn og Stavanger lufthavn har deltatt siden 2014. Lufthavner som deltar i ordningen må sette forpliktende mål for utslippsreduksjoner, utarbeide detaljerte klimaregnskap og vedta tiltaksplaner. Ordningen kjennetegnes ved et tre, og størrelsen på treet og fargen på bladene angir akkrediteringsnivået. Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo lufthavner er akkreditert på det høyeste nivået.

Energien som forsyner Avinors bygningsmasse og infrastruktur kommer hovedsakelig fra innkjøpt elektrisitet. Noen lufthavner er knyttet til fjernvarmenett. I tillegg har noen lufthavner egenprodusert energi fra blant annet sjøvannsvarmeveksling, grunnvarme og solenergi. Energien brukes hovedsakelig til oppvarming, kjøling, belysning, baneanlegg og annet teknisk utstyr.

Det arbeides kontinuerlig med innføring av energiledelse og energioppfølgingssystem ved Avinors lufthavner.