Klimatilpasning

This page is only available in Norwegian

Tilpasning til klimaendringer inngår i Avinors arbeid med sikkerhet og risikoforebygging. Selskapet har jobbet systematisk med klimarisiko og klimatilpasning over lang tid og integrerer hensynet til klimaendringer i den daglige driften og i byggeprosjekter gjennom styringssystemet, standarder og masterplanutviklingen på hver enkelt lufthavn.

Samarbeid

Siden 2001 har Avinor, Vegdirektoratet, Kystverket og Jernbanedirektoratet vurdert klimaendringenes påvirkning på egen virksomhet gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Avinor arbeider også med klimatilpasning nasjonalt gjennom forskningssenteret Klima2050 (SINTEF) og har kontakt med Miljødirektoratet ved behov. Internasjonalt jobber Avinor med klimatilpasning gjennom bransjeorganisasjonen Airport Council International (ACI), Eurocontrol og ICAO.

Påvirker alle

Alle norske lufthavner vil bli påvirket av klimaendringene, men i ulik grad og på ulik måte. Klimaet påvirker både avvikling av trafikken og den fysiske infrastrukturen.

Mange norske lufthavner ligger kystnært og er av flyoperative hensyn lokalisert på flate områder eller fyllinger nær sjø og åpent vant. 20 lufthavner ligger mellom 3 og 15 meter over havet. Dette gjør dem sårbare for usikkert vær, økt vannstand og stormflo. Sikkerhetsområder og lysanlegg er særlig utsatt. Gjennom et eget prosjekt er blant annet bølge- og erosjonssikring gjennomført der det er vurdert å være samfunns- og bedriftsøkonomisk hensiktsmessig. Det er også lagt som premiss i Avinors styrende dokumenter at fremtidig plassering av lufthavner skal være minimum 7 meter over havet.

Har endret krav 

Det forventes mer nedbør og mer intens nedbør. Avinor har derfor revidert dimensjoneringskriteriene for overvannssystemer og følger utviklingen nøye. De siste vintrene er forbruket av avisingskjemikalier økt, og kan resultere i flere brudd på utslippstillatelsene. Dette gjelder hovedsakelig flyavisingskjemikalier, men også baneavisingskjemikalier. Økningen skyldes mer utfordrende værforhold, særlig flere dager der temperaturen veksler med å ligge over og under frysepunktet.

Gjennom etablering av standarder for bygg i Avinor vil nye prosjekter på bygg og infrastruktur ha større fokus på klimatilpasning. Klimatilpasning inkluderes også i retningslinjer for vedlikehold av eksisterende bygg.

I 2014 gjennomførte Avinor en risiko- og sårbarhetsanalyse for klimatilpasning av alle lufthavnene konsernet opererer. Mange av funnene fra analysen er hensyntatt på hver enkelt lufthavn. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil bli oppdatert i 2020.

God kontroll

Norsk luftfart har et oversiktlig og velorganisert forvaltningssystem med klare ansvarsforhold. Sammen med høy grad av risikoaversjon i sektoren, er det vår vurdering at det reduserer sårbarheten. Dessuten er luftrommet og rullebanene kontinuerlig overvåket, både fra tårnet og ved friksjonsmålinger, slik at fare for skade på liv og helse på grunn av endrede klimatiske forhold er begrenset. Lufthavnene kan stenges for kortere eller lengre perioder dersom vær- og føreforhold truer sikkerheten.