Luftfartens utslipp

This page is only available in Norwegian

Avinor skal innen 2022 halvere egne klimagassutslipp sammenliknet med 2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken.

Utslipp av klimagasser er et globalt problem og dersom irreversible klimaendringer skal unngås, må klimagassutslippene reduseres meget kraftig frem mot 2050. Dette krever omfattende tiltak i alle sektorer, inkludert luftfart.

Klimagassutslipp fra flytrafikken

Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart tilsvarte ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av totalt 52,7 millioner tonn). Det er disse utslippene som er omfattet av Kyotoprotokollen og som rapporteres i SSBs statistikk om Klimagassutslipp fra norsk territorium. Dette er likt i alle land.

Klimagassutslipp fra utenrikstrafikken, det vil si fra norske lufthavner til første destinasjon i utlandet, var i 2017 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Disse utslippene rapporteres årlig av Miljødirektoratet til FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Samlede klimagassutslipp fra alt flydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner i 2017 tilsvarer om lag 5 prosent av Norges samlede utslipp, i størrelsesorden 2,8 millioner tonn CO2- ekvivalenter.

Samlede CO2-utslipp fra global luftfart var ifølge IATA 859 millioner tonn, eller ca 2,3 prosent av globale CO2-utslippene (37 milliarder tonn) i 2017.

I tillegg kommer effekten av at deler av utslippene skjer i høye luftlag, noe som betyr at klimaeffekten blir noe høyere. CICERO anslår en tilleggsfaktor på mellom 0,8 og 2,5, med et modellgjennomsnitt på 1,8. Kun en liten del av norsk innenrikstrafikk er i disse høydene.

Veksten i flytrafikken vil medføre økte klimagassutslipp dersom det ikke iverksettes tiltak. Derfor har Avinor siden 2007 samarbeidet med flyselskapene og NHO Luftfart om å legge til rette for reduserte klimagassutslipp. Det er til nå publisert tre rapporter som skisserer utslippsreduserende tiltak og sammenholder effekten av disse med forventet trafikkutvikling.

I følge framskrivningene kan klimagassutslippene fra innenriks flytrafikk være mindre i 2025 enn i 2007, tross betydelig trafikkvekst. Utenriks vil trolig utslippene øke, som følge av vesentlig trafikkøkning. De viktigste utslippsreduserende tiltakene er knyttet til flåteutskifting, effektivisering av luftrommet, elektrifisering av flytrafikken og bærekraftig jet biodrivstoff.

SAS, Norwegian og Widerøe fornyer fortløpende sine flåter, og opererer utelukkende siste generasjon fly. Mer energieffektive motorer, forbedret aerodynamikk, lavere vekt og flere seter øker energieffektiviteten og reduserer klimagassutslippene.