Forurenser betaler

This page is only available in Norwegian

CO2-avgift

Norsk innenriks luftfart har siden 1999 som et av få land i verden vært ilagt CO2-avgift. I 2019 utgjorde denne 1,30 kroner pr. liter jet fuel, eller 510 kroner pr. tonn CO2 (+ 10 prosent mva.). Fra 2020 økes den til 1,39 kroner per liter, eller 545 kr pr tonn CO2. Satsen for luftfart ligger litt høyere enn satsen som f.eks gjelder for vegtrafikken. Iht. internasjonale avtaler er det ikke anledning til å legge CO2-avgift på utenrikstrafikken. Samlet proveny fra CO2-avgiften fra luftart var i 2019 på om lag 530 MNOK. 

EUs kvotehandelssystem

Siden 2012 har sivil luftfart vært del av EUs kvotehandelssystem (EU Emission Trading System – EU ETS), på linje med utslippsintensiv industri og energiproduksjon. ETS er EUs viktigste virkemiddel for å redusere utslippene av CO2 og omfatter om lag halvparten av EUs samlede klimagassutslipp. Miljødirektoratet har anslått at omtrent 90 pst av utslippene fra sivil innenriks luftfart er omfattet av kvotesystemet. EUs mål er at utslippene i kvotepliktig sektor skal være 43 prosent lavere i 2030 enn de var i 2005, og det diskuteres om dette målet skal skjerpes ytterligere. Det har vært store svingninger i kvoteprisen de siste årene. I 2019 har prisene vært gjennomgående høye, og nådde en topp på nesten 29 euro pr tonn i juli. EU forventes å redusere omfanget av tilgjengelige kvoter fram mot 2030 for at målene skal nås. Dette vil øke kvoteprisene og på sikt føre til høyere kostnader for norsk luftfart.

CORSIA

FN-organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) har besluttet karbonnøytral vekst fra 2020 som sektormål for internasjonal luftfart. På ICAOs generalforsamling i oktober 2016 ble det enighet om å innføre et kvotesystem for klimagassutslipp fra internasjonal luftfart som, sammen med andre tiltak, skal bidra til å nå målet. Mekanismens første fase på seks år fra 2021 vil være frivillig for statene. Så langt har 78 stater, deriblant Norge, meldt frivillig deltakelse i denne fasen. Flytrafikken mellom disse statene står for om lag 75 prosent av den internasjonale flytrafikken. De endelige kriteriene for hvordan CORSIA skal fungere er under utarbeiding av ICAO. I EU er det besluttet at CORSIA skal implementeres gjennom EU ETS-direktivet og skal gjelder for flygninger til og fra EØS-området. Det er imidlertid ikke besluttet om CORSIA eller EU ETS skal gjelde for flyginger innenfor EØS-området.

Flypassasjeravgiften

1. juni 2016 ble det innført en passasjeravgift på alle avreiste flygninger fra norske lufthavner, både innenriks og utenriks. Finansdepartementet er tydelige på at flypassasjeravgiften primært er en fiskal avgift, men at den kan ha en utslippsreduserende effekt fordi høyere billettpriser kan gi lavere etterspørsel. I 2020 er flypassasjeravgiften på 76,50 kroner pr. passasjer for flygninger til land som har sin hovedstad nærmere enn 2 500 km fra Oslo, og til alle EU/EØS-land uavhengig av avstand. For flygninger til land med hovedsteder mer enn 2500 km fra Oslo er satsen 204 kroner pr passasjer. Statens inntekter fra flypassasjeravgiften var 1,85 mrd. kr i 2018. I innenrikstrafikken pålegges avgiften i tillegg merverdiavgift.

Omsetningskrav

Som første land i verden innfører Norge et omsetningskrav for jet biofuel. Fra 2020 skal 0,5% av alt drivstoff som selges til sivil luftfart i Norge være avansert biodrivstoff. 

Se ICAOs egen video om CORSIA: