Effektive flygninger

This page is only available in Norwegian

Effektivisering i luftrommet samt optimalisering av inn- og utflygninger er viktige tiltak, hvor Avinor har betydelig påvirkningsmulighet. Forbedret navigasjonsteknologi gir muligheter for mer nøyaktige og fleksible inn- og utflygningsprosedyrer. På Oslo Lufthavn ble det i 2016 gjennomført om lag 13 700 kurvede testinnflygninger hvor man både unngår overflyging av tett befolkede områder, og reduserer drivstofforbruket. Dette fordi flydistansen reduseres sammenliknet med dagens rettlinjete innflyginger. Samlet utslippsreduksjon knyttet til disse flygningene er beregnet til om lag 3 200 tonn CO2. Prosedyrer for kurvede innflygninger er også implementert på Haugesund lufthavn, Karmøy og på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, og vil etterhvert bli tatt i bruk på flere lufthavner.

I november 2015 ble Free Route Airspace innført. Dette er en ny luftromsorganisering i Norge, Finland, Latvia og Estland, som medfører at flyselskapene kan planlegge flygningene på optimal måte mellom lufthavner, uten å være avhengig av forhåndsdefinerte ruter. Resultatet er at flyene kan ha med seg mindre drivstoff, hvilket reduserer kostnader, vekt og klimagassutslipp.