Betingelser

This page is only available in Norwegian

Under utdanning

Avinor dekker utdanningskostnadene, mens flygelederelevene selv må dekke utgifter til livsopphold under grunnopplæringen (Initial Training). Under den praktiske treningen i Norge blir elevene gitt et lønnet engasjement som flygelederelev. Pr. 1.april 2019 utgjør det kr 352 300 pr. år.

Studielån

Utdanningen gir pr. i dag adgang til å søke studielån hos Lånekassen på vanlige vilkår (for tiden 9 mnd. utdanning).

Lønn etter utdanning

Jevnt over har en flygeleder god inntekt, kr 588 000 pr. år i startlønn (2019). Etter hvert vil årslønnen øke avhengig av hvilken enhet man jobber på og ansiennitet.

Plikttjeneste

Etter sertifisering som flygeleder følger tre års plikttjeneste som operativ flygeleder ved den eller de lufttrafikktjenesteenheter i Norge som Avinor Flysikring til enhver tid måtte bestemme. Plikttjenesten skal gjennomføres uten avbrudd. Plikttjenesten skal gjennomføres umiddelbart etter endt flygelederutdanning. Dersom det ikke er behov for nyrekruttering av flygeledere i Avinor Flysikring og eleven ikke tilbys ansettelse som flygeleder etter sertifisering, faller kravet om plikttjeneste bort.