Betingelser for Wi-Fi

Bruksvilkår for Avinors WiFi-sone.

1. Generelt

Disse bruksvilkårene gjelder for bruk av tjenester i tilknytning til Avinors trådløst nett (Avinor WLAN).

Definisjoner

Avinor WLAN (Wireless Local Area Network):
     - Trådløst nettverk ved Avinors lufthavner som eies og driftes av Avinor AS.

Gratistjeneste:
     - Tilgang til Avinor WLAN gir Brukeren gratis tilgang til definerte Tjenester i tilknytning til Avinors WLAN-portal.

Internettjeneste:
     - Internettilgang via Avinors WLAN.

Tjeneste:
     - Gratistjenesten og Internettjenesten.

Bruker:
     - Person som benytter Tjenestene.

Tjenesteleverandør av trådløst internett:
     - Den Tjenesteleverandøren som Brukeren har et WLAN abonnement hos, og som autentiserer brukeren i forbindelse med internettilgangen. Tilbyderen av Internettjenesten via Avinors WLAN.

2. Avinor WLAN

Brukere får tilgang til Gratistjenesten og Internettjenesten. Gratistjenesten gir Brukeren gratis tilgang til Avinor WLAN portalen med tilhørende sett av nettsider. Disse nettsidene kan endres uten nærmere varsling fra Avinor. Internettjenesten gir Brukeren tilgang til Internett. Tilgangen forutsetter at Brukeren har et gyldig internettabonnement hos en Tjenesteleverandør, eller har tegnet et midlertidig korttidsabonnement for internettilgang hos Avinors forhandlere for denne tjenesten.

3. Forutsetninger

Bruk av Tjenestene skjer på eget ansvar. Det forutsettes at Brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjonen som Brukeren ønsker å utveksle via Avinor WLAN.

4. Behandling av informasjon

Spesifikke opplysninger om Brukerens bruk av Internettjenesten vil av hensyn til dokumentasjon og utsendelse av regning bli registrert og lagret i inntil seks måneder. Ingen annen informasjon om Brukerens bruk av Tjenestene vil bli registrert.

4.1 Gratistjeneste

Leverandøren vil lagre epostadressen som er oppgitt for å få tilgang til Gratistjenesten sammen med tidspunkt og fra hvilke lufthavner Tjenesten er benyttet. Epostadressen som er oppgitt vil kun benyttes til å sende ut meldinger som er relevante for Tjenesten, og en Bruker kan når som helst gi beskjed om at ytterligere meldinger ikke skal sendes. Persondata vil ikke bli utlevert til tredjepart, men mindre Leverandøren er forpliktet etter gjeldene rett til å utlevere informasjon. Leverandørens underleverandører kan få tilgang til persondata som databehandlere for Leverandøren. Brukeren har rett til å be om at lagret personopplysninger slettes. Cookies benyttes for å forenkle innloggingen ved å huske tidligere valg og tekst. De sender ingen informasjon til Tjenesteleverandør eller andre.

5. Priser og fakturering

Internettjenesten vil bli fakturert av den Tjenesteleverandøren som autentiserer brukeren. Brukeren må kontakte sin Tjenesteleverandør for å få prisliste for bruk av Internettjenesten. Tjenesteleverandøren vil for avregningsformål motta fra Avinor Brukerens Login ID, tidspunkt, varighet og antall bytes sendt/mottatt.

6. Avinors plikter

6.1 Tilgang, drift m.v.

Avinor har plikt til å sørge for at Brukeren har tilgang til Tjenestene som beskrevet i disse bruksvilkårene.

6.2 Taushetsplikt

Avinor plikter i henhold til telekommunikasjonsloven § 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Brukerens bruk av Tjenestene og om innholdet av Kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Brukerens samtykke, eller til offentlige myndigheter, domstolene og påtalemyndigheten når Avinor er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

6.3 Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner, skal Brukeren henvende seg til Tjenesteleverandørens kundeservice. Spørsmål knyttet til Gratistjenesten, brukervilkår eller personvern kan rettes til servicedesk@avinor.no.

6.4 Logging

Avinor WLAN kan logge aktivitet på nettet. Dette utnyttes kun til formål som følge av lov- eller forskriftsbestemmelser. Avinor har ingen abonnementsinformasjon om Brukeren lagret i egne systemer.

7. Brukerens plikter

7.1 Installasjon m.v

Brukeren er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte Tjenesten.

7.2 Sikkerhet

Avinor WLAN er et åpent trådløst nett med begrensede sikkerhetsfunksjoner. Brukerens Login ID og passord som benyttes for tilgang til Internettjenesten, beskyttes (krypteres) vha. HTTPS/SSL i forbindelse med pålogging og autentisering. All øvrig kommunikasjon foregår ukryptert. Brukeren gjøres derfor oppmerksom på at dersom han ønsker å beskytte sin kommunikasjon, må nødvendig programvare for kryptering (VPN-løsninger) benyttes. All trafikk kan på en meget enkel måte avlyttes i trådløst nett. Videre anbefales det sterkt at Brukeren beskytter sin egen PC for ulovlig inntrengning fra andre Brukere i Avinor WLAN ved bruk av personlige brannmurer. Brukeren anbefales å kontakte sin Tjenesteleverandør, for å få nærmere informasjon om slike programmer. Spesielt gjøres det oppmerksom på at dersom ikke personlig brannmur benyttes, bør fildeling skrus av når det trådløse nettet benyttes. Fildeling gjør det mulig for tredjeperson å få tilgang (lese/skrive tilgang) til filområder på Brukerens utstyr. Dersom Brukeren mistenker at han blir utsatt for forsøk på "hacking" eller "cracking" mens han bruker Tjenestene, må han/hun snarest ta kontakt med sin Tjenesteleverandør. Dersom Brukeren er usikker på om han har tilstrekkelig sikring av sitt utstyr, anbefales han å skru av sitt radiokort eller skru av utstyret sitt.

7.3 Datasnoking

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrenging eller annen aktivitet rettet mot: Andre Brukere av Avinor WLAN som han/hun oppdager i Avinor WLAN De systemer som gir tilgang til Tjenesten Systemer/nettverk tilknyttet Avinor WLAN Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten, hindre andre Brukere i å få tilgang til Tjenestene eller unødvendig forstyrre datatrafikken i Avinors WLAN. Brukeren har ikke adgang til systemet for overvåking av Tjenesten eller andre nett tilknyttet overvåkingssystemet.

7.4 Skikk og bruk

Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet av og følge skikker og regler som gjelder for Internett. Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte Tjenesten til e-postbombing, e-postreklame eller annen form for e-post der man sender til flere brukere man ikke kjenner, eller lignende. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse. Videre plikter Brukeren å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av Tjenesten. Brukeren forplikter seg videre til å ikke vise innhold som kan virke støttende eller som er i strid med norsk lovgivning åpenlyst til andre på flyplassen.

7.5 Anvendelig lovgivning

Brukeren forplikter seg til å bruke Tjenesten i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne avtalen er underlagt norsk rett.

7.6 Videresalg og utvidet benyttelse

Tjenestene kan kun utnyttes av Brukeren personlig og kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, hverken mot vederlag eller gratis.

8. Feil eller mangler ved Tjenesten

8.1 Melding av feil eller mangler

Alle feil eller mangler ved Avinor WLAN skal meldes til Brukerens Tjenesteleverandør. Ved melding av feil skal denne angi tidspunkt, sted (hvor på flyplassen), og beskrivelse av feil eller mangelen.

8.2 Erstatning

8.2.1 Direkte tap

Avinor er ikke overfor Brukeren ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenesten. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av feilen.

8.2.2 Indirekte tap

Avinor er ikke overfor Brukeren ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes balnt annet tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), og tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

9. Brukerens mislighold

9.1 Stengning ved mislighold

Avinor kan nekte Brukeren tilgang til Avinor WLAN (på ubestemt tid) dersom Kunden bruker Tjenestene i strid med pkt. 3, 7.3-7.6. Brukeren har ikke krav på å vite årsaken til at han blir nektet tilgang.

10. Ansvarsbegrensning

Tjenesten er basert på at Brukeren selv sørger for å beskytte sine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. Avinor utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av Tjenestene og har heller ikke noe ansvar for dette. Avinor har ikke noe ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Brukerens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktige leverte data e.l. Avinor kan heller ikke holdes ansvarlig dersom andre Brukere av Tjenesten, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til Brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

11. Skadesløsholdelse

Brukeren forplikter seg til å holde Avinor skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Avinor som følge av Brukerens egen bruk av Tjenestene. Brukeren skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Avinor gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Brukeren selv. Dersom et slikt krav rettes mot Avinor skal Brukeren dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

12. Vedlikehold

Avinor har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som nødvendige av tekniske-, sikkerhetsmessige-, vedlikeholdsmessige- eller driftsmessige årsaker. Avinor er uten ansvar for kostnader eller tap som Brukeren måtte bli påført som følge av slike tiltak. Avinor vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte bruker blir minst mulig.